/
/

Cancer Incidence in Sweden 2009 – Cancerförekomst i Sverige 2009

Cancerfallen fortsätter att öka i Sverige. Från och med 2009 års statistik redovisas även basalcellscancer, den vanligaste hudcancerformen, i huvudrapporten från cancerregistret.

Sammanfattning

Under 2009 har 54 611 maligna cancerfall diagnosticerats och rapporterats till cancerregistret i Sverige. Könsfördelningen är relativt jämn: 53 procent av fallen är bland män och 47 procent bland kvinnor. Antalet cancerfall har ökat under de två senaste decennierna med en genomsnittlig årlig ökning på 1,9 procent för män och 1,3 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur men även av screening och förbättrade diagnostiska metoder.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 29 procent av de diagnostiserade fallen. Den genomsnittliga årliga ökningstak-ten för bröstcancer har varit 1,2 procent under de senaste tjugo åren. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 36 procent av fallen under 2009. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 2.7 procent per år sett över de senaste 20 åren. De senaste fyra årens nedåtgående trend bryts i år och nu observeras åter en ökning. Inci-densen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammantaget 14 procent av cancerfallen. Övrig hudcancer är ungefär dubbelt så vanligt som malignt melanom bland män; det är den näst vanligaste cancerformen både bland män kvinnor. Förekomsten av både malignt melanom och övrig hudcancer ökar i Sverige och den genomsnittliga årliga ökningstakten är drygt 2 procent för malignt melanom och 3-4 procent för övrig hudcancer.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av fallen som rapporterats till cancerregistret för 2009.

Antalet diagnostiserade lungcancerfall bland kvinnor är högre för 2009 jämfört med 2008. Incidensen av lungcancer är fortfarande högre bland män än bland kvinnor.

Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är ca 32 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är ca 28 procent.

Utöver de maligna cancerfallen har även 36 916 fall av basalcellcancer inrapporterats till det svenska cancerregistret. Även här är könsfördelningen jämn med 49 procent av fallen bland män och 51 procent bland kvinnor.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-17
ISBN: 978-91-86585-70-9
Format: POD
Antal sidor: 104
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Staffan Khan 
075-247 38 40