/
/

Öppna jämförelser 2010 - Vård och omsorg om äldre

Rapporten presenterar jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Den speglar kvalitet och resultat inom sju områden; de äldres egna uppfattningar, tillgänglighet, vård och omsorg vid särskilda behov, riskförebyggande arbete, riskfylld användning av läkemedel, personal och kompetens samt kostnader.

Sammanfattning

Det finns stora skillnader mellan kommunernas resultat och även mellan kvinnor och män. Det visar denna rapport om vård och omsorg om äldre 2010.

Rapporten innehåller 30 indikatorer inom sju områden. Indikatorerna speglar kvalitet och resultat utifrån områdena; de äldres egna uppfattningar, tillgänglighet, vård och omsorg vid särskilda behov, riskförebyggande arbete, riskfylld användning av läkemedel, personal och kompetens samt kostnader.

Kort om årets resultat:

  • De äldre ger äldreomsorgen i sin helhet fortsatt goda omdömen. Personalens bemötande och hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål (inflytande) får ett högt resultat och har stor betydelse för vilket omdöme äldre ger till äldreomsorgen i helhet.
  • Mat och social samvaro får generellt sämre omdöme av de äldre. Omdömena varierar dock mellan kommunerna.
  • Andel strokepatienter som behöver stöd med dagliga aktiviteter har minskat för första gången sedan 1994. Minskningen avser framförallt kvinnor över 75 år. Indikatorn speglar ett samarbetsområde mellan kommuner och landsting.
  • Målet med den palliativa vården är att den sista tiden i livet ska vara så bra och smärtfri som möjligt. En högre andel närstående till de som avlidit erbjuds eftersamtal jämfört med föregående år och andel äldre med någon närvarande i dödsögonblicket är fortsatt hög. Det är däremot mindre vanligt att de äldre smärtskattas den sista levnadsveckan.
  • Arbetet med att förebygga, utreda och bedöma olika typer av risker är en viktig del i en säker vård och omsorg för de äldre. Verksamheterna tenderar att antingen göra riskbedömningar och läkemedelsgenomgångar för alla äldre eller inga alls. Verksamheterna tenderar även att fokusera på riskbedömningar av antingen fall, undernäring eller trycksår. Det är mindre vanligt med riskbedömningar för alla tre aspekterna samtidigt.
  • Den riskfyllda användningen av läkemedel varierar både mellan och inom landstingen och ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året.

Könsskillnader för flera indikatorer…

En övervägande andel kvinnor jämfört med män råkar ut för allvarliga fallskador samt har olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling. En lägre andel kvinnor uppger även att de har en god funktionsförmåga efter stroke jämfört med männen.

 …men inte alla

Inom områdena vård vid livets slutskede och de äldres egna omdömen om hemtjänst och särskilt boende framträder inga nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor.

Stora skillnader mellan kommunerna för flera indikatorer…

Kommuner med bra och mindre bra resultat är spridda över hela landet. Det finns stora skillnader mellan kommunerna för flertalet resultatindikatorer. Områden med låga resultat är framförallt social samvaro och aktiviteter samt maten. För de indikatorer där landstingen är huvudansvariga visar resultatet på skillnader både mellan och inom landstingen.

…men inte alla

Några indikatorområden uppvisar dock mindre skillnader och höga resultat för flertalet kommuner. Områden med bra resultat för samtliga eller flertalet kommuner gäller främst personalens bemötande och att ha någon närvarande vid dödsögonblicket.

Jämförelserna

De resultat som presenteras inom öppna jämförelser behöver analyseras med kunskap om de lokala och regionala förutsättningarna för verksamheten. Kommunerna kan samtidigt lära sig mycket av att jämföra sig med varandra. De större kommunerna tenderar att ha resultat som ligger mot genomsnittliga värden. Eftersom det finns stora kommuner med både bra och sämre resultat kan inte hela resultatet förklaras av en utjämningseffekt i stora kommuner.

Det finns ingen kommun som har riktigt bra värden på alla indikatorer och inte hellre någon som har dåliga värden på alla indikatorer. Följande kommuner har sammantaget de bästa värdena på indikatorerna

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-1
Format: Bok
Antal sidor: 150
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Kalle Brandstedt
075-247 30 00