/
/

Övergripande nationella indikatorer för God tandvård

I rapporten presenteras nitton övergripande nationella indikatorer för God tandvård. Indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God tandvård.

Sammanfattning

Övergripande nationella indikatorer

Socialstyrelsen presenterar i denna rapport nitton övergripande nationella indikatorer för God tandvård. Indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God vård och God tandvård, det vill säga om den kan anses vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. Indikatorer har tagits fram för vart och ett av dessa sex God vårdområden.

 1. Rapportering av data till nationella kvalitetsregister (barn och vuxna)
 2. Tand som måste åtgärdas på nytt med reparativa/protetiska åtgärder (vuxna).
 3. Kvarvarande egna tänder (vuxna)
 4. Kariesfria 6-åringar
 5. Karies hos 12 åringar
 6. Approximalt kariesfria 19 åringar
 7. Självupplevd oral hälsa (vuxna)
 8. Anmälningar enligt Lex Maria
 9. Antibiotikaanvändning i tandvården
 10. Patienten får tillräcklig information för att själv kunna förebygga tandsjuk-domar (vuxna)
 11. Patienten får tillräcklig information om behandlingsalternativ (vuxna)
 12. Patienten får tillräcklig information om behandlingskostnaden (vuxna)
 13. Patienten blir respektfullt bemött som individ (vuxna)
 14. Kostnader för tand som måste åtgärdas på nytt med reparativa/protetiska åtgärder (vuxna).
 15. Personer som har avstått från att söka tandvård trots behov (vuxna)
 16. Personer som har avstått från att söka tandvård av ekonomiska skäl (vuxna)
 17. Tillgång till tandvårdspersonal
 18. Personer som har besökt tandvården för undersökning inom en period av två alternativt tre år (vuxna)
 19. Personer som får munhälsobedömning och/eller Nödvändig tandvård under ett år (vuxna)

Riktlinjespecifika nationella indikatorer

I det uppdrag som Socialstyrelsen har fått av regeringen att utveckla indikatorer för nationell uppföljning av tandvården har också ingått att utveckla indikatorer som baseras på de nationella riktlinjerna som tagits fram för vuxentandvården. De riktlinjespecifika indikatorerna presenteras inte i denna rapport utan tillsammans med riktlinjerna. Dessa finns för närvarande i en preliminär version. Den slutliga versionen kommer under våren 2011.

Syftet med indikatorerna

Syftet med samtliga indikatorer är att de ska kunna användas för uppföljning och jämförelser av tandvårdens processer, resultat och kostnader och att detta i sin tur ska initiera förbättringar av tandvårdens kvalitet. Indikatorerna ska kunna användas över tid och på olika nivåer inom tandvården.

Utveckling

Socialstyrelsen kommer att ta ansvar för att utveckla nya indikatorer som bland annat utgår från de utvecklingsindikatorer som presenteras i rapporten. Om fler nationella riktlinjer för tandvården utarbetas kommer nya indikatorer som baseras på dessa att tas fram. Socialstyrelsen avser att stödja arbetet med att utveckla sätt att följa upp de områden som lyfts fram i rapporten.

Möjligheten att följa tandhälsan på nationell nivå ur ett befolkningsperspektiv innebär att tandhälsoregistret måste utvidgas till att omfatta hela befolkningen. Socialstyrelsen har tidigare föreslagit att epidemiologiska data rörande barn och ungdomars tandhälsa bör ingå i tandhälsoregistret. En förutsättning för detta är att registret utvecklas så att fler variabler än i dag ingår. Vuxna patienter som får sin tandvård inom ramen för landstingens särskilda tandvårdsstöd bör också ingå i tandhälsoregistret.

Tandvårdens journalsystem behöver utvecklas så att den enskilde vårdutövaren själv kan göra journalbaserade sammanställningar av data som sedan kan jämföras med data för framtagna indikatorer. Socialstyrelsen kommer att presentera dessa data på olika aggregerade nivåer, dock inte för enskild vårdutövare.

Idag saknas möjlighet att samla in data på nationell nivå som speglar patientens upplevelse och tillfredsställelse med utförd behandling. Socialstyrelsen bör ta initiativ till att utreda förutsättningarna för en nationell patientenkät, speciellt framtagen för tandvården.

Uppföljning av tandvården

Socialstyrelsen kommer kontinuerligt publicera data för framtagna indikatorer i olika lägesrapporter och tematiska rapporter. Under 2012/2013 kommer Socialstyrelsen att göra en mer omfattande och öppen jämförelse och utvärdering av tandvårdens processer, resultat och kostnader. Denna utvärdering kommer framförallt att ha sin utgångspunkt i de nationella övergripande indikatorerna och de nationella indikatorerna framtagna inom ramen för de nationella riktlinjerna för vuxentandvården. Även andra aspekter kommer att belysas.
Ett sökbart indikatorbibliotek på webben håller på att utvecklas. Där ska intresserade kunna söka efter vilka indikatorer som redan finns framtagna inom olika områden. Biblioteket ska innehålla indikatorer från hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänstområdet och området folkhälsa.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-7
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr