/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–3, år 2010 – Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under det tredje kvartalet 2010 betalades 2 861 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med fyra procent jämfört med tredje kvartalet 2009.

Bilagor

 Tabellbilaga

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under tredje kvartalet år 2010. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb översiktlig bild av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med tredje kvartalet år 2010.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar.

Ekonomiskt bistånd under tredje kvartalet år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under tredje kvartalet 2010 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 861 miljoner kronor. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2009 är det en ökning med fyra procent.
  • Till flyktingar har under det tredje kvartalet 2010 betalats ut 536 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2009 är det en minskning med sju procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 254 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 254–577 miljoner kronor.
  • Av de 275 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 226 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Tredje kvartalet 2009 var det 272 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 219 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de tre första kvartalen år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de tre första kvartalen år 2010 betalades 8 763 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med sex procent jämfört med samma period år 2009.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de tre första kvartalen år 2010 var 1 626 miljoner kronor, vilket är en minskning med sex procent jämfört med samma period år 2009.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-27
ISBN: 978-91-86585-68-6
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ekonomiskt bistånd
Ingrid Jonasson
075-247 32 97

Statistik
Helena Rudander
075-247 36 40