/
/

Risk- och sårbarhetsanalys 2010

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2010 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning för myndigheten Socialstyrelsen och för verksamheterna inom ansvarsområdet, det vill säga hälso- och sjukvården, smittskyddet, socialtjänsten och hälsoskyddet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i den årliga redovisningen av sin risk- och sårbarhetsanalys göra en bedömning av myndighetens krishanteringsförmåga.

Utöver sin egen krishanteringsförmåga ska myndigheten bedöma ansvarsområdets krishanteringsförmåga enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Socialstyrelsens ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd.

I samband med den årliga redovisningen av sin risk- och sårbarhetsanalys ska en förmågebedömning genomföras. För 2010 ska förmågebedömningen genomföras utifrån ett influensapandemiscenario. Scenarioanalysen baseras på diskussioner som förts vid två seminarier för att analysera Socialstyrelsens och ansvarsområdets krishanteringsförmåga och grundas på uppgifter som tagits fram i samverkan med representanter för myndigheten.

Möjligheten till helhetsbedömning avseende verksamheterna inom Socialstyrelsens ansvarsområde begränsas då kvalitetssäkrade, jämförbara underlag liksom krav på regelbunden rapportering saknas för landsting och kommuner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift för kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalys, vilken träder i kraft den 1 januari 2011, innebär att redovisning ska ske enligt en given disposition och tidpunkt. Föreskriften ger bättre förutsättningar för Socialstyrelsen att bedöma risker, sårbarheter och krishanteringsförmåga framöver. Inom Socialstyrelsen pågår även arbete med att tydliggöra kraven på landstingens och kommunernas krisberedskap och att utveckla metoder och forum inför följande års risk- och sårbarhetsanalys.

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2010 redovisas enligt de åtta punkter som anges i MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalys, vilka träder i kraft den 1 januari 2011. Resultatet baseras på kunskap från Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2009, identifiering av myndighetens skyddsvärden och oönskade händelser, risker och hot 2010, analys av ett influensapandemiscenario och bedömning av hanteringsförmåga och konsekvenser för myndigheten, ansvarsområdet och samhället samt åtgärdsförslag 2010 och en bedömning av myndighetens och ansvarsområdets krishanteringsförmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar.

Gemensamt för alla verksamheter inom Socialstyrelsen och verksamheterna inom ansvarsområdet är att de har stor betydelse för samhällets förmåga att hantera och motstå kriser. Socialstyrelsens, hälso- och sjukvårdens, smittskyddets, hälsoskyddets och socialtjänstens verksamheter är generellt samhällsviktiga. Generellt skyddsvärda processer och funktioner för Socialstyrelsens krishanteringsförmåga och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, är den interna krisledningsorganisationen, tjänsteman i beredskap (TiB), omvärldsbevakning och lägesanalys, IT och telefoni, processer utifrån författnings- och instruktionskrav, administrativa stödprocesser och korrekt, snabb och samordnad kommunikation. Processer som är särskilt kritiska vid hanteringen av en influensapandemi med stort personalbortfall är: samordning av det nationella smittskyddet och stöd till landstingens smittskyddsorganisationer, nationell och internationell samverkan, lägesrapportering till regeringen och samverkande nationella och internationella aktörer samt kommunikation. Generellt skyddsvärda värderingar och funktioner för hälso- och sjukvården, smittskyddet, socialtjänsten och hälsoskyddet är kvalitet, folkhälso- och vårdetik och förtroende, IT och telefoni samt vid en pandemi myndighetssamverkan, hälso- och sjukvård, smittskydd och hälsoskydd.

De mest sannolika oönskade händelserna, med de allvarligaste konsekvenserna för samhället sett ur ett 1-årsperspektiv, bedömdes vara naturrelaterade händelser, olyckor, sabotage/social oro och systemsammanbrott. För att motstå och hantera sådana händelser har Socialstyrelsen resurser i form av ett internt krisledningssystem, medicinska experter, omvärldsbevakning, nationell och internationell samverkan, beredskapslager, vård i utlandet, planläggning och myndighetssamverkan.

Förmågan att hantera sabotage avseende IT/telefoni bedöms utifrån den tekniska inventering som genomförts 2010 som god även om det finns åtgärder som kan förbättra handlingsförmågan ytterligare. Sabotage som leder till långvarigt avbrott på infrastrukturen får mycket allvarliga konsekvenser för hela samhället inklusive Socialstyrelsen och verksamheterna inom ansvarsområdet. Vid en stor olycka bedöms myndighetens förmåga vara god förutsatt att myndighetens personal inte är drabbad i större omfattning.

Vid en influensapandemi enligt det analyserade scenariot, bedöms krishanteringsförmågan
i inledningsfasen vara god för såväl Socialstyrelsen som verksamheterna inom ansvarsområdet. Vid 15 procents personalfrånvaro bedöms verksamheten fungera med hjälp av bland annat omfördelning av personal. Om en annan allvarlig händelse inträffar samtidigt och är resurskrävande, försämras dock förmågan att hantera pandemin i verksamheterna inom ansvarsområdet. Vid 50 procents personalfrånvaro bedöms förmågan
som bristfällig såväl inom Socialstyrelsen som i verksamheterna inom ansvarsområdet.
Anledningen är främst den personalbrist och det bortfall av nyckelpersoner som den höga frånvaron innebär.

Planerade åtgärder för att stärka Socialstyrelsens förmåga fokuserar framför allt på förbättring av myndighetens interna krisledningsorganisation och att stärka den tekniska robustheten samt processerna för ärendehantering.

För att stärka hälso- och sjukvårdens, smittskyddets, hälsoskyddets och socialtjänstens krishanteringsförmåga behöver Socialstyrelsen tydliggöra kraven på landstingens och kommunernas krisberedskap samt vidareutveckla metoder och forum så att tillräckligt underlag möjliggörs inför följande års risk- och sårbarhetsanalys och förmågebedömning.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Risk- och sårbarhetsanalys 2010

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-20
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Eva Sköld
075-247 31 08