Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2010

Äldre är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende i stort, men de som har dålig hälsa är genomgående mindre nöjda. Det visar 2010 års rikstäckande undersökning över äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra undersökningar av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Syftet är att, ur de äldres perspektiv, följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre och hur väl insatserna motsvarar de äldres behov. Det är andra gången som undersökningen genomförs. Den första undersökningen gjordes 2008. Denna rapport omfattar förhållanden under 2010.

Äldre är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende i stort, men de som har dålig hälsa är genomgående mindre nöjda. Det visar 2010 års rikstäckande undersökning över äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Inom hemtjänsten får trygghet i hemmet och bemötande det högsta omdömet. I äldreboenden ges vårdinsatser och trygghet i boendet det högsta omdömet. I båda grupperna anger de äldre att de är minst nöjda med kvalitetsområdet social samvaro och aktiviteter.

Genom undersökningen får medborgarna, de äldre och deras intresseorganisationer, insyn i verksamheterna. Personal och beslutsfattare kan använda resultaten för att följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen.

Hemtjänst

I ordinärt boende är de äldre nöjda med hemtjänsten i sin helhet och med flertalet kvalitetsområden. De allra flesta är mycket nöjda med tryggheten i hemmet, vilket är en viktig kvalitetsfaktor eftersom många gärna vill bo kvar hemma. Bemötande och inflytande får också ett högt positivt omdöme. De äldre känner sig respekterade och väl bemötta av personalen och de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. De äldre litar på hemtjänstens personal och anser att personalen känner till vilken hjälp de behöver och att hjälpens omfattning motsvarar deras behov. Vidare anser de att hemtjänsten utförs på ett bra sätt, av omtänksam och professionell personal.

Information, samt social samvaro och aktiviteter är områden som får sämre omdömen. Det gäller framför allt informationen om ny personal, ändring av tider när hjälpen ska ges, eller tider för besök hos läkare eller på sjukhus. Inom äldreomsorgen har äldre uttryckt missnöje med kvalitetsområdet social samvaro och aktiviteter under lång tid. Det är uppenbart att äldre är mindre nöjda med vårdens och omsorgens sociala innehåll. Framför allt är de missnöjda med möjligheten att komma ut när de vill.

De äldres bakgrund, exempelvis kön, ålder och utbildning, har mindre betydelse för deras uppfattning om hemtjänsten. Inrikesfödda är något mer nöjda än utrikesfödda, men skillnaderna är små. Däremot är skillnaden mellan äldre med god respektive dålig hälsa mer påtaglig: ju sämre hälsa, desto mindre nöjda är de äldre med hemtjänsten.

I stora kommuner är de äldres omdöme om hemtjänsten mindre positivt i sin helhet, än i mellanstora och små kommuner. På kommunnivå finns det däremot påtagliga skillnader, både med avseende på hur nöjda de äldre är med hemtjänsten i sin helhet och med olika kvalitetsområden.

Särskilt boende för äldre

Ett stort antal äldre i äldreboenden har dålig hälsa med nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga. Många har en demenssjukdom. Därför har en del fått hjälp av anhöriga att svara på enkätfrågorna. De anhöriga har ombetts att uttrycka den äldres åsikt och inte sin egen. Resultatet får ändå ses som en samlad bedömning av äldre och anhöriga om hur de äldre har det på äldreboenden.

Enkäten visar att de äldre är nöjda med sitt äldreboende i stort och med flertalet kvalitetsområden. Framför allt får trygghet i boendet, boendemiljö och vårdinsatser höga omdömen. De äldre är också nöjda med lägenheten i äldreboendet, de gemensamma utrymmena, närområdet och att de har fått plats på det äldreboende de bor på. Vidare anser de äldre att vårdinsatserna fungerar väl och att de känner sig trygga med att bo i äldreboende. De har också goda möjligheter att vid behov komma i kontakt med personalen.

Information, inflytande samt social samvaro och aktiviteter är de områden som får lägst omdöme. Mest missnöjda är de äldre med bristen på möjlighet till en pratstund med personalen och svårigheten att kunna komma ut när de vill. Liksom vid resultatet från hemtjänsten är det stora skillnader mellan äldre som bedömer sin hälsa som god, respektive dålig. Äldre med god hälsa är genomgående mycket mer nöjda än äldre med dålig hälsa. Det finns också skillnader avseende födelseland, där inrikesfödda är något mer nöjda. Utrikesfödda äldre som vistas på äldreboende är betydlig mindrenöjda, än utrikesfödda äldre som har hemtjänst.

Fler fördjupade analyser behövs

På det stora hela har äldre inom hemtjänsten och äldreboenden en liknande uppfattning om den vård och omsorg de får. De är nöjda med vården och omsorgen i stort, men det finns områden som de är mindre nöjda med. Resultatet från denna undersökning bekräftar också resultatet från undersökningen 2008, men det är ännu för tidigt att göra jämförelser över tid.

På sikt behövs fördjupade analyser av resultatet. Skillnaderna mellan kommunerna är ett viktigt område som behöver analyseras ytterligare. Ambitionen torde vara att hitta grupper av kommuner som på olika sätt skiljer sig från varandra i syfte att förklara orsaker till skillnaderna. Analyser av grupper som på olika sätt är missnöjda med hemtjänsten och äldreboendet är ett annat område som behöver studeras. Gruppen missnöjda äldre med dålig hälsa är särskilt viktig att studera och analysera. För att förstå deras situation kan kompletterande kvalitativa studier behöva göras. Situationen för de missnöjda äldre med dålig hälsa kan vara ett uttryck för en ojämlik hälsa där vården och omsorgen inte är tillräckligt tillgänglig för dem. De kan därför befinna sig i en dubbelt utsatt situation: dels genom att ha en dålig hälsa, dels genom att vården och omsorgen inte är anpassad efter deras behov och önskemål.

Läs hela sammanfattningen

Korrigerad: Tabellbilaga 10, sid 115, 119 och 122, 26 november 2010

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-14
Format: PDF
Antal sidor: 127
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ulrika Ingelsson
075-247 30 00