/
/

Stora busskrascher i Sverige 1997–2007 – KAMEDO-rapport 94

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

Stora busskrascher med många skadade innebär en stor utmaning för räddningstjänsten. Under perioden 1997–2007 inträffade tio sådana krascher i Sverige varav sex typfall beskrivs närmare i denna rapport. I flera fall välte också bussen, vilket försvårade räddningsarbetet. Avsikten med rapporten är att belysa de svårigheter som man kan stöta på i räddningsarbetet, samt hur de drabbade ska tas om hand på bästa sätt.

Det finns många orsaker som har bidragit till krascherna, exempelvis fordonets konstruktion, där höga bussars vindkänslighet är en faktor som inte har uppmärksammats tidigare. I några fall har kraschen orsakats av att föraren inte har anpassat hastigheten till det hala väglaget. I ett fall var punktering på en mötande lastbil den direkta orsaken till en frontalkollision med en buss. I ett annat fall drabbades föraren av sjukdom. Avsaknad av vägräcken och mitträcken har i flera fall bidragit till de allvarliga konsekvenserna av kraschen. Adekvata räcken skulle sannolikt ha mildrat konsekvenserna.

Alla de krascher som beskrivs här inträffade under vinterhalvåret, vilket innebar att de skadade utsattes för kyla och väta och därav följande problematik med hypotermi.

I Sverige finns en hög beredskap för trafikolyckor och de aktuella räddningsinsatserna led egentligen inte av någon brist på resurser. Däremot var det tekniskt svårt att komma åt alla skadade, som i vissa fall funnits fastklämda under bussen. När det gäller de välta bussarna saknade räddningstjänsten lämplig taktik och teknik och i viss mån materiella resurser för att kunna arbeta effektivt. Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Umeå har dock tillsammans med dåvarande Räddningsverkets skola i Sandö tagit fram ett utbildningsprogram för hur man ska kunna bedriva ett effektivt räddningsarbete efter denna typ av stora busskrascher. En utbildningssatsning har genomförts gemensamt, med stöd av Socialstyrelsen och dåvarande Räddningsverket.

Information sprids i dag snabbt genom medierna vilket är positivt i många avseenden och radio, tv och tidningar har även kunnat bidra till att ge sjukvården information om krascherna. Däremot kan det leda till problem när medierna får direkt tillträde till skadeområdet och sjukvårdsinrättningar och kan filma och intervjua de drabbade och deras närstående. År 1988 kraschade en buss med svenska skolbarn i en tunnel i norska Måbödalen. I den olyckan dödades många barn och vuxna, och behovet av psykosocialt stöd var stort för både de direkt drabbade och deras anhöriga men också för t.ex. de skolkamrater som inte var med vid själva händelsen. Erfarenheterna från denna olycka ligger till grund för det krisstödsarbete som bedrivs i dag efter liknade händelser och beskrivs i bilaga 2.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Stora busskrascher i Sverige 1997–2007, Kamedo-rapport nr. 94

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-10-5
ISBN: 978-91-86585-55-6
Format: Bok
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Mer hos oss

Kamedo-rapporter