/
/

Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom sluten vård – För användning med NordDRG från och med 2011 – Vägledning

Vägledningen till ”Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård” är i NordDRG ett instrument som utvecklats för att underlätta gruppering av rehabiliteringsvård. Koderna utgår från grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning för patienter i rehabilitering i slutenvården.

Sammanfattning

Vägledningen till ”Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård” är i NordDRG ett instrument som utvecklats av Socialstyrelsen i samråd med verksamhetsföreträdare för att underlätta gruppering av rehabiliteringsvård. Koderna utgår från grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning för patienter i rehabilitering i slutenvården.

DRG (Diagnosis Related Groups) är ett system för sekundär patientklassificering till skillnad från primära klassificeringssystem, t ex ICD-10. Systemet medför att patienter med likartade diagnoser och likartad resursförbrukning grupperas till en och samma grupp. Det ursprungliga syftet var att använda DRG för beskrivning av verksamhet och kontroll av kvalitet i sjukhusvården. Genom att vårdtillfällena på sjukhuset delas in i ett relativt litet antal grupper fick man i DRG ett instrument som möjliggör överskådlig verksamhetsbeskrivning för uppföljning, analys och jämförelser. En vidareutveckling av DRG innebar att det även kan användas som verktyg för resursstyrning och kostnadskontroll.

NordDRG är ett nordiskt gemensamt DRG-system anpassat till nordisk primärkodning och började utvecklas 1994. NordDRG omfattade vid införandet i Sverige 1999 enbart den slutna somatiska vården. Sedan dess har ett omfattande utvecklingsarbete bedrivits och en successiv utveckling av vilka verksamheter i vården som omfattas av systemet har skett. NordDRG 2009 i Sverige består av 983 DRG grupper som gäller slutenvård, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi och specialiserad öppenvård och täcker all vård utom primärvården.

År 2008 tillkom en grupperingslogik för rehabilitering efter önskemål från verksamheterna. Den innehåller 33 nya DRG-grupper som utgår från Nordic Assessment Score (NASS)-manualen. Den är utvecklad i samband med NordDRG arbetet för att underlätta gruppering av rehabiliteringsvård. NASS – manualen utgår från grad av oberoende/beroende i olika aktiviteter och situationer och strukturen och innehållet kan kännas igen i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och Functional Independence Measure ™ (FIM). Den svenska versionen av NASS-manualen började användas 2008 och reviderades 2009 med utökning av antal koder och ytterligare anpassning till ICF.
Ytterligare utveckling har lett fram till denna vägledning för ”Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård” (2011) som utgår helt från strukturen och innehållet i ICF. De ursprungliga grupperingsegenskaperna i NordDRG kvarstår. Dessutom har ytterligare koder tillkommit, som för närvarande inte har några grupperingsegenskaper.

I NordDRG gäller denna vägledning för ”Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i sluten vård”, endast för gruppering av rehabiliteringspatienter i sluten vård. För att en vårdkontakt ska grupperas till de rehabiliteringsgrupper som finns i NordDRG så krävs att man registrerar grundsjukdomen som huvuddiagnos samt registrerar KVÅ-koden DV094 (Rehabilitering enligt rehabiliteringsplan) som en åtgärd. Observera att det måste finnas en personlig, och i patientjournalen dokumenterad, rehabiliteringsplan som bl.a. skall ange vilka rehabiliteringsåtgärder som planeras samt mål och tidsplan för rehabiliteringen (Se Rehabilitering i NordDRG fr.o.m. 2009).

Detta anges i sjukvårdens informationssystem på olika sätt i olika länder. Närmare instruktioner ges av nationella myndigheter, i Sverige Socialstyrelsen, Fackspråk och Informatik, Regler och Tillstånd.

Koderna för funktionstillstånd kan även användas inom andra områden exempelvis öppen- eller slutenvård och socialtjänst där man önskar göra en kodning av hälsorelaterade funktionstillstånd.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-10-23
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ralph Dahlgren
075-247 30 00