/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009

Knappt 120 000 personer vårdades på sjukhus på grund av skador och förgiftningar 2009. Antalet vårdade efter avsiktligt självdestruktiv handling, liksom efter övergrepp, minskade något jämfört med året innan.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa personer har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2009 och rapporterats till Socialstyrelsens patientregister. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras i denna rapport är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs 119 400 (52,3 procent kvinnor, 47,7 procent män) personer ut 2009 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var cirka 148 400 (52,0 procent kvinnor, 48,0 procent män). Utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. var något färre än 2008 medan utskrivna med en yttre orsak ökade jämfört med 2008. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med en angiven huvuddiagnos som skada eller förgiftning beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som en bidiagnos men att den primära orsaken (huvuddiagnos) till vård är någon sjukdom.

Fallolycka var den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Ett stort antal personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2000–2009 och under denna tid ses markanta förändringar för vissa yttre orsaksgrupper.

Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Transportolycksfall var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna och särskilt bland män. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilister, cyklister och motorcyklister eller mopedister, minskade tydligt bland både män och kvinnor och 2009 notera-des det gågna årtiondets lägsta antalssiffra.

Avsiktligt självdestruktiv handling har ökat under perioden, men 2009 sågs en minskning jämfört med 2008, särskilt för kvinnor. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor som självdestruktiva handlingar är vanliga. Bland dessa unga kvinnor har uppgången tidigare varit kraftig men en viss nedgång skedde 2008 och 2009. Det är alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas till följd av självdestruktiva handlingar. År 2008 sågs en ökning bland män i de flesta åldersgrupper men under 2009 kvarstår denna ökning endast bland unga män, 15-24 år.

Av dem som vårdas till följd av övergrepp är nästan fyra av tio mellan 15 och 24 år, och männen dominerar. Bland yngre män ökade antalet patienter i mitten av årtiondet men 2008 och 2009 har det skett en nedgång jämfört med toppen år 2007. Även antalet yngre kvinnor som vårdades till följd av övergrepp sjönk 2009 jämfört med 2008. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör mindre än 2 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början på 2000-talet. Efter några år utan nämnvärda förändringar sågs åter en uppgång 2008 och 2009. Det ökade antalet komplikationer etc. på 2000-talet beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoser var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma hela årtiondet, medan en viss minskning skett bland kvinnorna. År 2009 var det färre kvinnor än 2008 som drabbats av lårbensfraktur. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt – något som till stor del beror på medicintekniska framsteg.

Under 2009 var bortfallet för huvuddiagnos 1,0 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har under de senare åren förbättrats avsevärt och 2009 saknades uppgift om yttre orsak endast för 0,9 procent av vårdtillfällena, vilket är det lägsta bortfallet i patientregistrets historia.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-10-18
ISBN: 978-91-86585-58-7
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Tennlind
075-247 32 20