/
/

Förstudie om enkät till cancerpatienter

I rapporten diskuteras förutsättningar att genomföra en enkät till patienter inom cancervården för att kartlägga uppfattning om vårdens bemötande.

Sammanfattning

Socialstyrelsen vill som en producentoberoende aktör ta fram statistik som kan ligga till grund för öppna jämförelser av patienterfarenheter inom cancervården. Därför finns ett behov av att fortsätta arbetet med att utveckla en enkät till cancerpatienter och Socialstyrelsen föreslår att myndigheten får ett uppdrag att genomföra en pilotundersökning. Det är huvudbudskapet till regeringen i denna rapport där Socialstyrelsen redovisar en förstudie för hur en enkät till cancerpatienter ska utformas.

Socialstyrelsen har i denna förstudie analyserat förutsättningar för att genomföra en enkätundersökning och någon datainsamling har inte genomförts.

I rapporten problematiseras och diskuteras förutsättningar med att genom en enkät följa upp cancerstrategin och kartlägga förhållanden för patienter inom cancervården. Rapporten diskuterar också avgränsningsproblem i förhållande till det befintliga arbetet med Nationell Patientenkät som genomförs i landstingen och samordnas av SKL.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att få kännedom om patienters uppfattning om vården och hur denna eventuellt förändras över tid. Inte minst gäller det att få patienters uppfattning om hur lagstiftningens krav på god vård och hur cancerstrategins mål att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer uppfylls.

Resultaten kan också bl.a. ge underlag för fortsatt utveckling av indikatorer inom olika God vård-områden och därmed bidra till fördjupad uppföljning av cancervårdens kvalitet och effektivitet.

Enligt Socialstyrelsens bedömning är det angeläget att den information som samlas in via enkät återkopplas och används för utvecklings- och förändringsarbete av de verksamheter som är involverade i cancervården. Förstudien har också visat att ett fortsatt arbete behöver prioritera frågor om personuppgiftsbehandling.

Socialstyrelsen föreslår regeringen bl.a. att:

  • myndigheten får i uppdrag att genomföra en pilotundersökning och att en sådan planeras i samråd med de sex nystartade cancercentrumen (RCC), SKL samt företrädare för huvudmän, profession och patienter
  • en enkät till patienter inom cancervården fokuserar på att följa upp vårdkedjan
  • en enkätundersökning koncentreras till att omfatta några i förväg utvalda diagnoser.  
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-10-12
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr

Kontakt

Urban Göransson
075-247 30 00