Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

En fast punkt - Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer

Kommunerna har hittat olika lösningar för personer som behöver samhällets hjälp att få en bostad. Vägledningen En fast punkt kan, med hjälp av viktiga principer och exempel på befintliga program och insatser, ge stöd i valet av inriktning för arbetet. Boken bygger på resultat från internationell forskning om boendelösningar för hemlösa personer.

Sammanfattning

Sveriges kommuner har utvecklat olika lösningar för att möta behovet av bostäder för personer som inte själva får besittningsrätt till en lägenhet eller som behöver stöd för att kunna bo i en egen bostad.

Vid utformningen av boendelösningar ställs kommunerna inför en rad frågor att reflektera över. Man kan också uttrycka det som att kommunerna har möjlighet att göra ett antal vägval. Denna vägledning fokuserar på kommunernas insatser, men samverkan med till exempel hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård, kronofogden, brukar- och frivilligorganisationer är mycket viktig för det långsiktiga arbetet.

En avgörande fråga är vilka utgångspunkter som ska styra valet av boendelösningar. Är bostaden målet eller ska den ses som ett medel för att individen till exempel ska bli drogfri?

Frågan om bostaden som mål eller medel är central för att särskilja de bärande idéerna bakom de två huvudgrupperna av boendelösningar – boendetrappor och ”Bostad först”. Men det är viktigt att notera att ingen av modellerna i praktiken är renodlad utan stora variationer förekommer inom dessa.

Valet mellan utgångspunkterna ”bostad som mål” och ”bostad som medel” blir avgörande för vilka lösningar man väljer. Detta får sedan konsekvenser, både för den enskilde individen och för verksamheten. 

Den internationella forskningen ger stöd för att en stabil och permanent bostad, kompletterad med individuellt behovsanpassat stöd, är det bästa sättet att även på lång sikt motverka hemlöshet. Den internationella forskningen har även visat att de allra flesta har möjlighet att behålla en permanent bostad, om de samtidigt får tillgång till socialt stöd efter behov. Ett resultat tyder också på att ett stabilt boende ibland är en förutsättning för att vård och stöd i olika former ska ha effekt. Stabilitet i boendet har således ett värde i sig. Konsekvensen av detta är att bostaden inte bör villkoras med till exempel deltagande i behandling.

”Bostad” betyder här en bostad med självbestämmande och ett tryggt hyreskontrakt, det vill säga att hyresgästen har uttalade rättigheter. En ”bostad” har följaktligen en annan kvalitet än akutboenden, institutioner och lägenheter med tillfälliga kontrakt och särskilda villkor. Hyreslagen ger hyresgästen rättigheter och skyldigheter. Målsättningen i allt arbete med boendelösningar är att så många som möjligt omfattas av denna lagstiftning.

Oavsett vilken boendeform man väljer är det viktigt att den enskilde har tillgång till individuellt, behovsanpassat stöd.

Kommunens arbete för att motverka hemlöshet underlättas av att långsiktiga mål har fastställts och att handlingsplaner antagits med konkreta åtgärder för hur målen ska nås. Väsentligt är att det tydligt framgår vilka aktörer i kommunen som är involverade i bostadsfrågorna samt deras roll och ansvar.

Ett brukarperspektiv betyder att såväl den enskilde som brukarorganisationer medverkar i och påverkar insatserna. Vid mötet med den enskilde individen är det viktigt att så långt möjligt försöka få svar på frågorna: Vad behöver du? Vad önskar du? Vad är dina mål?

Att beakta barnperspektivet är också centralt. Grundläggande är att ett barn alltid behöver en bostad – en plats att kalla ett hem. Barnkonsekvensanalyser är redskap i arbetet.

Gruppen hemlösa personer är heterogen och behoven skiljer sig åt. Regelbundna kartläggningar är en förutsättning för att få kunskap om hur gruppen hemlösa personer ser ut och för att kunna möta behovet av bostäder.

En utmaning är att finna metoder och kombinationer av dessa, som kan fungera preventivt, det vill säga hindra att personer blir hemlösa. Vräkningsförebyggande arbete är ett exempel. Utträdet från bostadsmarknaden kan gå fort. För en person som tappat fästet på bostadsmarknaden är det mycket svårt att komma tillbaka. Därför är det angeläget att agera snabbt och aktivt för att försöka åstadkomma ”vändpunkter”.

Det behövs inventeringar av de boendelösningar som tillhandahålls och begreppsdefinitioner som förtydligar innehållet i dessa.

Det är viktigt att sträva mot evidensbaserade boendeinsatser och att metoderna dokumenteras, följs upp och utvärderas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-20
ISBN: 978-91-86301-87-3
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Mer hos oss

Hemlöshet