/
/

Samordnad tillsyn av vård och omsorg

Den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den ska samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

I maj 2009 beslutade riksdagen att samordna tillsynen av vård och omsorg i en och samma myndighet. Beslutet innebär att ansvaret för tillsynen av socialtjänsten förs över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, som redan är nationell tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården.

Med en samordnad tillsyn skapas förutsättningar för en enhetlig och förutsägbar tillsyn, som bättre möter framtida utmaningar där vård och omsorg blir alltmer involverade i varandra. En samordnad tillsyn ska också underlätta för allmänheten att hitta rätt när de vill framföra klagomål och anmäla brister.

Den 1 januari 2010 tar Socialstyrelsen över ansvaret för

  • tillsynen av socialtjänstens äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • tillsynen av kommunernas verkställighet av beslut och domar
  • ansökan om sanktionsavgift
  • tillståndsgivning till enskilda verksamheter enligt SoL och LSS
  • rådgivning.

Länsstyrelserna kommer att ha fortsatt ansvar för alkohol- och
tobakstillsyn och förebyggande insatser mot alkohol, tobak och droger. Länsstyrelserna ska också samordna kvinnofridsfrågor och fördela statsbidrag som rör kvinnofridsfrågor, personliga ombud och alkohol- och drogförebyggande arbete.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00