/
/

Sammanställning av utvecklingsprojekt som beviljats stöd av Nationella psykiatrisamordnaren

IMS och Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av projekt som startat 2005-2006 med särskilda medel från Nationella psykiatrisamordnaren. Sammanställningen omfattar endast projekt som främst syftat till att utveckla psykosociala och rehabiliterande insatser för personer som har psykiska funktionsnedsättningar.

 

Sammanfattning

Nationella psykiatrisamordningens genomgång av dagsläget inom svensk psykiatri (S2004/4 895/HS) visade på brister i vård och omsorg till personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Med anledning av detta beslutade riksdagen att tillföra medel under åren 2005– 2006 till kommuner och landsting för ökade satsningar på vård, sysselsättning och boende samt verksamhetsutveckling för målgruppen. Utvecklingsmedlen var uppdelade i tre kategorier: riktade medel, fria medel och nationella medel. De riktade medlen utbetalades till projekt inom kommuner, landsting och statliga myndigheter som Nationella psykiatrisamordna-ren, i samråd med Socialstyrelsen, ansåg vara i behov av särskilt utvecklingsstöd. De fria medlen kunde kommuner, landsting och statliga myndigheter söka för projekt som de själva bedömde som angelägna.
I riktlinjerna för beslut om utvecklingsmedel betonades att projekten ska ha ett patient-/brukarperspektiv och vara nyskapande, dvs. vara utformade så att de har en potential att generera ny kunskap som kan omsättas i praktisk verksamhet. Syftet med denna sammanställning har dels varit att undersöka vilka resultat som satsningen har genererat i form av potentiellt verkningsfulla metoder, dels att undersöka vilka av dessa metoder som i framtiden kan effektutvärderas för att ge kunskap om metodens resultat för klienten/brukaren.
Information om respektive utvecklingsprojekt har samlats in via tillgängliga projektplaner, lägesrapporter eller slutrapporter samt genom kompletterande intervjuer. Totalt har 88 projekt ingått i sammanställningen. Av dessa har 32 projekt, s.k. metodprojekt, omfattat utveckling och prövning av specifika metoder. Varje metodprojekt har beskrivits samt kategoriserats utifrån re-levans för målgruppen och vetenskaplig säkerhet vad gäller metodens effekter.
Resultatet visar att i endast 12 av de 32 metodprojekten har man genomfört en systematisk uppföljning av vilka resultat som uppnåtts för brukarna. Sådana uppföljningar är nödvändiga för att få kunskap om potentiellt verkningsfulla metoder bland psykosociala och rehabiliterande insatser.
De metoder som ingår i tio av metodprojekten skulle kunna vara aktuella för kommande effektstudier. I några av dessa projekt refereras till studier som anger att det finns ett vetenskapligt underlag för att metoden har god effekt, men sammanställningen visar att man inte genomfört en systematisk uppföljning i Sverige. Majoriteten av de tio metoder som kan rekommenderas för kommande effektstudier är utvecklade i svensk kontext och har hög relevans för målgruppen. Några har genomfört en före- och eftermätning men metodens effektivitet är okänd. Samtliga av de tio metoder som rekommenderas är manualbaserade och bedöms ha relevans för målgruppen. Dessa metoder har alltså de förutsättningar som krävs för att kunna implementeras och utvärderas.
Den svårighet som redovisas här vad gäller att följa upp och förmedla resultat av nationella satsningar tyder på att man inför nya satsningar bör ge bättre förutsättningar för att detta ska kunna göras. De kriterier som tagits fram för att beskriva och värdera metoder skulle därmed vara första steget mot att skapa förutsättningar för att följa upp utvecklingsarbetet inom området i samband med nya satsningar. Det ger dels bättre möjligheter att ta tillvara den lokala verksamhetens resultat för olika målgrupper, dels underlag för att kunna göra effektutvärderingar för att ta reda på insatsens effekter för klienten/brukaren. Detta skulle innebära ett stort steg i riktning mot en gemensam kunskapsbas om verksamma insatser, vilket är en central del av evidensbaserad praktik.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-108
Format: POD
Antal sidor: 182
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 119 kr

Kontakt

Rose-Marie Nylander
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa