/
/

Personalutbildning i äldreomsorg - en systematisk kartläggning

2007 fick IMS regeringens uppdrag att utvärdera Kompetensstegen, som var en treårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre.

Denna kartläggning utgör ett av flera underlag i den samlade sammanställningen och utvärderingen av Kompetensstegen. Det övergripande syftet med detta arbete är att kartlägga den litteratur som undersökt om utbildning av personal inom äldreomsorg har effekt för brukarna. Kartläggningen utgör också ett underlag för IMS fortsatta kunskapsarbete rörande äldre.

Utifrån litteraturöversikterna kan särskilt nämnas att utbildning av personal ger effekt, till exempel på kunskaper och färdigheter, men att arbetssätt och attityder inte alltid förändras. Utbildningsinsatsen bör inte bestå av enbart föreläsningar och lektioner utan även innefatta moment som handledning, konsultation och övning. Organisationen måste också möjliggöra och förstärka effekterna. Att upprepa välgjorda och framgångsrika studier för att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller personalutbildning inom äldreomsorg är också viktigt. IMS avser att göra en djupare analys av de primärstudier som håller bäst vetenskaplig kvalitet för att studera vilken effekt personalutbildning får för de äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-11
Format: POD
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 82 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre