/
/

Nationell informationsstruktur – ett regeringsuppdrag inom Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Den nationella informationsstrukturen beskriver vård- och omsorgsverksamhetens processer, den typ av information som olika intressenter behöver i sin kommunikation samt hur informationen ska sorteras/struktureras för att kunna återanvändas i olika syften.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att inom ramen för den nationella IT-strategin för vård och omsorg definiera och beskriva innehållet i en ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation. Arbetet genomförs i två projekt: Nationell Informationsstruktur (2007-2009) och Nationellt fackspråk för vård och omsorg (2007- mars 2011). Projektens resultat ska bidra till en effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg.

Som grund för utvecklingen av effektiva IT-stöd krävs en analys och beskrivning av den verksamhet som ska stödjas – övergripande mål, processer och kommunikations- och informationsbehov. Denna övergripande analys av vård- och omsorgsverksamheten har gjorts i projektet Nationell Informationsstruktur (NI). Arbetet kan betraktas som ”stegen före IT”. Resultatet beskrivs i generella modeller av process, begrepp och information. Tillsammans utgör modellerna den nationella informationsstrukturen.

Inom vård och omsorg, liksom inom många andra branscher, har man ofta lagt för lite vikt vid verksamhetsanalysen. Det har varit vanligt att direkt ta steget in i utveckling, upphandling, och implementering av IT-stöd. Detta har ofta resulterat i IT-lösningar som faktiskt inte stöder verksamhetens processer och följaktligen inte bidrar till att nå verksamhetens mål.

Den nationella informationsstrukturen är en övergripande beskrivning av vård- och omsorgsverksamhetens processer, vad olika intressenter behöver kommunicera om och vilken typ av information de behöver i denna kommunikation. Informationsstrukturen beskriver hur informationen som fångas och dokumenteras i verksamheten måste sorteras för att kunna återanvändas på ett säkert sätt i olika situationer.

Projektet inleddes med en analys av vård- och omsorgsverksamhetens villkor och förutsättningar i form av lagar, förordningar, värdegrunder och verksamhetsmål. Analysen och beskrivningen av vilken typ av information som krävs i olika sammanhang har gjorts tillsammans med fyra intressentgrupper. Ytterligare krav har beskrivits av experter inom informationssäkerhet, för att tillgodose vård- och omsorgstagarens säkerhet och integritet.

Verifieringen av resultatet har skett genom öppna hearings, synpunkter från projektets intressenter, tester i några verksamheter och projekt och i dialog med projektets referensgrupp, Arkitekturledning på Sveriges Kommuner och Landsting samt projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg och andra nationella aktörer.

Informationsstrukturen ger förutsättningar för att hantera olika typer av information i verksamheten genom att föreslå en kategorisering och sortering av informationen, men den säger inget om hur den ska kunna delas mellan olika organisationer och på vilket sätt eller vem som ska ha åtkomst till vad. Informationshanteringen styrs av lagstiftning och stöds av säkerhetslösningar som utvecklas inom den tekniska infrastrukturen.

Den nationella informationsstrukturen omfattar verksamhetsområdet vård och omsorg. Detta innebär att såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst inkluderas. NI har fokuserat på hälso- och sjukvård men de generiska modellerna bedöms, i stora drag, vara tillämpbara även för socialtjänsten. Syftet har varit att skapa en nationell informationsstruktur som ger förutsättningar att kommunicera över organisatoriska gränser. Därför har det varit angeläget att identifiera begrepp som kan användas för att beskriva jämförbara företeelser i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens processer. Informationsstrukturens begrepp är bara delvis avstämda inom socialtjänsten och bara inom vissa områden. Här krävs ett fördjupningsarbete under 2010.

Under projektets sista år har informationsstrukturen testats av några huvudmän i samarbete med NI-projektet. Ett exempel är tre landsting som använder samma journalsystem. I vidareutvecklingen av systemet har de använt NI:s modeller som utgångspunkt i diskussionen om hur information ska presenteras för att bättre stödja vård- och omsorgsprocessen för individen. Resultatet av dessa tester visar att modellerna kan användas både vid vidareutveckling av journalsystem som i exemplet ovan, vid analys av informationsbehov för uppföljning av kvalitetsindikatorer och för kartläggning av verksamhetsprocesser.

Några av Socialstyrelsens slutsatser av arbetet är:

  • Den nationella informationsstrukturen bör vara gemensam för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  • Den nationella informationsstrukturen stödjer individ- och processorientering inom vård och omsorg genom att den utgår ifrån individens vård- och omsorgsprocess, inte en enskild vård- och omsorgsaktörs. Det underlättar att informationen kan följa vård- och omsorgstagaren som ofta har kontakter med flera olika vård- och omsorgsaktörer.
  • Många avvikelser som rapporteras i hälso- och sjukvård och socialtjänst kan undvikas om det finns tillgång till väl strukturerad information som kan presenteras efter respektive aktörs behov.
  • Den nationella informationsstrukturen har redan börjat användas med goda resultat.
  • Huvudmännen kommer att behöva stöd och vägledning i användningen av informationsstrukturen.

Fem strategiska huvuduppgifter har identifierats som viktiga att arbeta vidare med på Socialstyrelsen, avseende den nationella informationsstrukturen:

  •  Att stödja och styra huvudmännens användning av informationsstrukturen genom reglering, kommunikation och rådgivning/utbildning
  •  Att stödja Socialstyrelsens arbete inom kunskapsstyrning, reglering, uppföljning/utvärdering och tillsyn
  •  Att förvalta och vidareutveckla modeller/vyer i den nationella informationsstrukturen (inkl. socialtjänstperspektivet)
  •  Att utvärdera effekter av IT-strategins insatser
  • Att delta i internationellt standardiseringsarbete inom informatikområdet.
Läs hela sammanfattningen
Omslag på Nationell Informationsstruktur – ett regeringsuppdrag inom Nationell ITstrategi för vård och omsorg

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-27
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00