/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2009 Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under andra kvartalet år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med andra kvartalet år 2009.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under andra kvartalet år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under andra kvartalet 2009 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 774 miljoner kronor. Vid jämförelse med andra kvartalet år 2008 är det en ökning med 16 procent. Det andra kvartalsvärdet 2009 är det högsta beloppet under den senaste femårsperioden.
  • Till flyktingar har under det andra kvartalet 2009 betalats ut 564 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med andra kvartalet år 2008 är det en ökning med 4 procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 252 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 252–564 miljoner kronor.
  • Av de 270 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 214 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Andra kvartalet 2008 var det 260 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 192 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de två första kvartalen år 2009 betalades 5 451 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med 15 procent jämfört med samma period år 2008. 6
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2009 var 1 120 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma period år 2008.
Läs hela sammanfattningen
Omslagsbild - Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2 år 2009

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-22
ISBN: 978-91-86301-42-2
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00