/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2008

Under 2008 vårdades nästan 145 000 personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död. Närmare 120 000 vårdades med skada eller förgiftning som huvuddiagnos. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till vård. Självdestruktiva handlingar har ökat markant hos yngre kvinnor den senaste tioårsperioden, även om ingen ökning skedde 2008.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2008. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs nästan 119 600 personer ut 2008 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var knappt 145 000. Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. samt utskrivna med yttre orsakerna ökade jämfört med 2007.

Fallolycka var den oftast förekommande yttre orsaken till vård, men det var också vanligt med transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1999–2008 och under denna tid ses markanta förändringar för vissa yttre orsaksgrupper. Avsiktligt självdestruktiv handling har ökat under hela perioden. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor självdestruktiva handlingar är vanliga och där ökningen tidigare varit kraftig men där det 2008 sker en liten minskning. Däremot ökade antalet vårdade till följd av självdestruktiv handling bland 25–44-åriga kvinnor. Det är alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas till följd av självdestruktiva handlingar men under 2008 ses en ökning bland männen i de flesta åldersgrupper.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början på 2000-talet. Efter det har antalet vårdade stagnerat men 2008 sågs åter en ökning jämfört med 2007. Det ökade antalet komplikationer etc. på 2000-talet beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som sannolikt beror på ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården. Antalet vårdade till följd av en fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilister, cyklister och motorcyklister eller mopedister, minskade tydligt bland både män och kvinnor och var 2008 det lägsta under 10-årsperioden. Jämfört med 2007 minskade andelen skadade personer i personbil medan andelen skadade cyklister ökade. De flesta som vårdas till följd av övergrepp är mellan 15 och 24 år. Antalet yngre kvinnor som vårdades till följd av övergrepp var det högsta sedan 1999. Över 10-årsperioden fanns ingen ökande tendens bland kvinnor i övriga åldersgrupper. Antalet kvinnor som vårdas till följd av övergrepp är dock alltid betydligt färre än antalet män. Bland yngre män har antalet vårdade ökat kraftigt den senaste 10-årsperioden men 2008 ses en tillbakagång jämfört med 2007. I jämförelse med andra yttreorsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör mindre än 2 procent av samtliga yttre orsaker.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma sedan 1999, medan en viss minskning skett bland kvinnorna. För järnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt – något som sannolikt beror på medicintekniska framsteg.

Under 2008 var bortfallet för huvuddiagnos 1,1 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död var under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet problematiskt stort, men har de senare åren förbättrats avsevärt. Bortfallet var 2008 1,3 procent, vilket är ett av de lägsta bortfallen genom åren. Östergötland, Södermanland och Kronoberg hade 2007 alla omkring 10 procents bortfall, medan det 2008 endast är Kronoberg som ligger kvar på den höga nivån.

Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. samt utskrivna med yttre orsakerna ökade jämfört med 2007. Att fler personer vårdades med med yttre orsak till sjukdom och död – 145 000 – än med skador etc. som huvuddiagnos – 119 600 – beror på att yttre orsak också är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar. Oftast finns då en skada med som en bidiagnos.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-4
ISBN: 978-91-86301-44-6
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Pernilla Fagerström
075-247 36 06

Anders Tennlind
075-247 32 20