/
/

Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg andra halvåret 2008

Rapporten innehåller statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser riktade till personer med funktionsnedsättning i åldern 0–64 år. Statistiken gäller för perioden 1 juli–31 december 2008

Sammanfattning

Denna rapport innehåller statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, under perioden 1 juli– 31 december 2008 till personer med funktionsnedsättning i åldern 0–64 år. Statistiken avser endast insatser som beslutats med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte.

I rapporten redovisas också antalet personer i åldern 0–64 år som under perioden 1 juli–31 december mottagit hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras på de personnummerbaserade uppgifter som kommunerna fr.o.m. den 1 juli 2008 fortlöpande ska registrera och halvårsvis rapportera till Socialstyrelsen för att möjliggöra en totalräknad statistik om kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Ungefär 4 500 personer i åldern 0–64 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 31 december 2008. Av dessa var cirka 40 procent kvinnor och 60 procent män. Antalet personer i särskilt boende ökade med stigande ålder, och närmare 56 procent var i åldern 55–64 år.
  • Drygt 17 300 personer i åldern 0–64 år i ordinärt boende hade pågående hemtjänst den 31 december 2008, varav närmare 53 procent var kvinnor och 47 procent var män.
  • Av dem som fick ett beslut om hemtjänst i ordinärt boende under andra halvåret 2008 hade 35 procent 1–9 hemtjänsttimmar per månad. Näst vanligast, för 26 procent av personerna, innebar hemtjänstbeslutet 10–25 timmar per månad.
  • Närmare 13 300 personer hade pågående insats i form av boendestöd den 31 december 2008. Insatsen gällde ungefär lika många kvinnor som män.
  • Trygghetslarm i ordinärt boende kan ges med eller utan individuellt biståndsbeslut. Kommunernas uppgiftslämnande avsåg trygghetslarm med biståndsbeslut. Vidare kan trygghetslarm ges i ett separat biståndsbeslut eller inom ramen för ett beslut om hemtjänst. Sammanlagt redovisade kommunerna att ungefär 10 200 personer i åldern 0– 64 år hade trygghetslarm i ordinärt boende den 31 december 2008.
  • Bland övriga pågående insatser den 31 december 2008 framgår att närmare 5 200 personer hade dagverksamhet, ungefär 3 600 personer hade ledsagning, cirka 4 400 hade matdistribution, ungefär 1 700 hade korttidsvård/korttidsboende, samt att cirka 3 700 hade kontaktperson/ kontaktfamilj.
  • Enligt kommunernas uppgifter var närmare 32 600 personer i åldern 0–64 år någon gång under perioden juli–december 2008 mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälsooch sjukvårdslagen. För den sista månaden i perioden, dvs. december, var antalet runt 23 500. Av dessa var ungefär 49 procent kvinnor och 51 procent var män.
Läs hela sammanfattningen
Omslagsbild - Personer med funktionsnedsättning - vård och omsorg andra halvåret 2008

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-16
ISBN: 978-91-86301-45-3
Format: POD
Antal sidor: 71
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Simon Lind
075-247 33 55

Mer hos oss

Funktionshinder