/
/

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion - Bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

I rapporten redovisas tillgång på och kvalitet i nationella sjukvårdsdata genom bland annat täckningsgraden i och inrapporteringen till olika register. En metodologisk beskrivning av indikatorerna i huvudrapporten ingår, liksom en redovisning av landstingens vårdkonsumtion av ett antal behandlingar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-9
Format: Bok
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 100 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00