/
/

En effektiv socialtjänst - Att fördela resurser och använda dem effektivt

Det finns ett stort behov av vård och omsorg samtidigt som samhällets resurser är begränsade. I En effektiv socialtjänst beskriver Socialstyrelsen översiktligt hur kommuner kan arbeta för att få en verksamhet som både uppfyller målen och bedrivs på ett effektivt sätt.

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av vård och omsorg samtidigt som samhällets resurser är begränsade. Denna skrift syftar till att inspirera och underlätta effektiviseringsarbete i kommunerna. Effektivitet innebär både ”att göra rätt saker” och ”att göra dem på rätt sätt”. Verksamheten måste bedrivas enligt målen (= rätt saker) och resurserna användas på bästa sätt, givet dessa mål. Ett effektiviseringsarbete kan leda till att verksamheten förbättras, kostnaderna minskas eller i bästa fall både och.

För att få ett underlag för att förbättra effektiviteten behöver man gå igenom socialtjänstens uppdrag utifrån regelverk och den kommunalt valda ambitionsnivån, invånarnas situation och behov av socialtjänstens insatser samt kommunens förutsättningar att tillgodose deras behov på. Ett sätt att få inspiration att tänka nytt är att ”börja från början”. Hur väl stämmer resurserna med uppdraget, de lokala målen och behovet av stöd, service, vård och omsorg? Hur fördelas kostnader till verksamheter och målgrupper? Vilka effekter och resultat ger socialtjänstens insatser i förhållande till målen och kostnaderna? Behöver det göras långsiktiga satsningar, sociala investeringar, för att minska behovet av insatser från socialtjänsten på längre sikt?

Det finns stora skillnader i kostnader för socialtjänstens verksamheter. Nyckeltalsanvändning inspirerar till fördjupad analys av orsakerna till olikheterna.

Kommunernas förutsättningar är olika, men också ambitionsnivå och hur effektivt verksamheter bedrivs. Verksamhetsformer varierar både mellan kommuner och över tid. Det är ofta historiska förhållanden som ligger bakom organisation, verksamhetsformer och arbetssätt. Det finns också olikheter i hur kommuner har redovisat verksamhet.

Hur styrning, ledning och organisation fungerar har stor betydelse för att utveckla verksamheten, liksom rätt kompetens och effektiva IT-system. Samverkan mellan huvudmän och kommunala verksamheter kan ge samordningsvinster och förbättra resultatet av insatserna.

Man måste ha ett långsiktigt perspektiv på effektiviseringsarbete. Det tar tid och kräver resurser att förändra verksamheter. Sett över tid finns det dock en stor potential även i ”vardagsrationaliseringar”.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-42
ISBN: 978-91-978065-2-7
Format: Broschyr
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Cecilia Dahlgren
075-247 30 00