/
/

Demenssjukdom – resultat av kommunenkät - Om insatser till och kostnader för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Sammanfattning

Inom arbetet med Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras närstående har en enkät skickats till samtliga kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Av dessa var det 66 procent som besvarade enkäten, helt eller delvis. Enkäten innehöll frågor om hur många personer med demenssjukdom som får kommunal insats, i vilken utsträckning som kommunen erbjuder demensspecifika insatser och kommunens kostnader för insatser till personer med demenssjukdom.

Ett syfte med enkäten var att få kostnadsuppgifter för kommunernas insatser till personer med demenssjukdom. Få kommuner har kunnat uppskatta kostnaderna, vilket har medfört att dessa uppgifter inte redovisas.

Antalet personer med demenssjukdom har uppskattats till 145 500 personer 2007. Uppskattningen baseras på internationella och nationella studier om förekomsten (prevalens) av demenssjukdom i olika åldrar. Andelen i åldersgruppen 60-64 år är ungefär 1 procent och andelen ökar sedan exponentiellt till 45 procent för gruppen 95 år och äldre. Uppräkning av enkätsvaren till nationell nivå visar att uppgifterna om antal personer med demenssjukdom motsvarar de tidigare uppskattade uppgifterna. Trots ett relativt stort bortfall, ger detta stöd åt enkätens resultat.

Av personer 65 år och äldre som bor i särskilt boende är, enligt enkäten, hälften personer med demenssjukdom. Det motsvarar ungefär 50 000 personer. Övervägande del, 80 procent, är 80 år eller äldre. Hälften av personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende bor på demensenheter. Samtliga svarande kommuner har uppgett att de har särskilda demensenheter. Andelen personer med demenssjukdom i särskilt boende som bor i demensenhet varierar dock kraftigt mellan kommunerna, från 1 till 100 procent.

Cirka 17 procent av personer 65 år och äldre med insats i ordinärt boende uppgavs vara personer med demenssjukdom. Det motsvarar cirka 23 000 personer. Andelen varierar dock mellan kommunerna, från 7 till 40 procent. Majoriteten, drygt 70 procent, var 80 år eller äldre.

Få personer med demenssjukdom, drygt 8 000 personer, deltar i dagverksamhet. Det är cirka 0,5 procent av befolkningen 65 år och äldre. Även för dagverksamhet är majoriteten personer över 80 år, men det varierar mellan kommunerna.

Antalet personer med demenssjukdom under 65 år är få i jämförelse med antalet 65 år och äldre. Nästan hälften av de svarande kommunerna har uppgett att de inte har någon person med demenssjukdom under 65 år i särskilt boende. Även hälften har svarat att de inte har någon person med demenssjukdom under 65 år som får insats i ordinärt boende. Av befolkning uppskattas, enligt enkäten, att upp till 0,4 promille av befolkningen 30-64 år bor i särskilt boende, vilket motsvarar ungefär 1 700 personer. Andelen personer med demenssjukdom under 65 år med insats i ordinärt boende uppskattas, enligt enkäten till högst 2 600 personer.

Enligt enkäten erbjuder vissa kommuner en stor variation av insatser som är specifikt riktade till personer med demenssjukdom t.ex. minnesträning/-samtal och musikterapi. Medan andra kommuner tillhandahåller några få typer av demensspecifika insatser. Generellt sett är det framförallt inom särskilt boende och dagverksamhet som specifikt riktade insatser erbjuds.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-202
Format: POD
Antal sidor: 58
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Demens