/
/

Utveckling av statistik för barn och unga inom socialtjänsten - Delredovisning juni 2009

Sammanfattning

I arbetet med utvecklingen av den officiella statistiken för barn och unga inom socialtjänsten eftersträvar Socialstyrelsen en nära dialog med uppgiftslämnare och användare av statistiken. Socialtjänstens barn- och ungdomsvård är både uppgiftslämnare och en av användarna och är därmed också en central samverkanspart i arbetet. Vid de kontakter som Socialstyrelsen haft med representanter för socialtjänsten i ett antal kommuner av varierande storlek och med geografisk spridning visade det sig att de har en positiv inställning till utvecklingsarbetet. Genom en utveckling av en personnummerbaserad statistik ser de goda möjligheter att på ett bättre sätt än idag kunna beskriva sitt arbete och de förändringar beträffande målgrupp och typ av insats som sker över tid. De ser också att det öppnar sig en möjlighet för verksamhetsuppföljning.

Samtidigt pekar man från socialtjänstens sida på de svårigheter som finns beträffande en utvidgad insamling av uppgifter. Tveksamheterna handlar främst om inrapporteringen av de nya uppgifterna. Den datatekniska anpassningen och förändringen till en utvidgad insamling är ett sådant område. Det finns svårigheter redan idag med den begränsade informationsmängd som det handlar om, och en utvidgning kräver noggranna förberedelser.

Socialstyrelsen arbetar för att den utvidgade statistiken ska kunna motsvara den typ av förväntningar som finns hos uppdragsgivaren och som också verkar finnas inom socialtjänsten. I denna delredovisning finns förslag till hur en utveckling skulle kunna se ut. Vi förordar en successiv utveckling. Genom införandet av en ny variabel benämnd skäl till insats kan statistiken beskriva själva grunden för en insats, vilket inte är möjligt idag. Genom att utveckla nya kategorier inom öppenvården kan vi genom statistiken på ett bättre sätt återge utvecklingen inom detta område där det pågått och fortfarande pågår en stark utveckling. Tillsammans med den redan befintliga personnummerbaserade statistiken över placeringar möjliggörs då i ett första steg ett system där skälet till en insats kan beskrivas tillsammans med alla de insatser som görs.

I ett andra steg av utvecklingsarbetet närmar vi oss frågan om anmälningar och ansökningar samt skälen till dem. Uppgifter om utredningar ska också samlas in i det andra steget av utvecklingen för att hela kedjan av aktiviteter ska komma med.

Ett sätt att göra uppföljningar av olika insatser är att som utfallsmått använda data om återaktualisering vid socialtjänsten efter avslutad insats. Frågan om anmälningar blir därför viktig bland annat av denna anledning.

Kommunernas socialtjänst bör förberedas för en utvidgad insamling av uppgifter på personnummernivå bestående av uppgifter om anmälningar, ansökningar, utredningar samt skäl till en insats och insatser inom öppenvård. Beträffande själva verkställandet av insamling och bearbetning av data av de insamlande uppgifterna förordar vi en successiv utveckling.

För att målsättningen i projektet ska vara möjlig att uppnå måste de hinder i regelverket som finns idag undanröjas. Ett särskilt klargörande beträffande möjligheten att samla in känsliga personuppgifter i bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken är nödvändigt. Vid införandet av variabeln skäl till insats aktualiseras denna fråga direkt. De uppgifter som kommer att samlas in avseende denna variabel utgörs av känsliga personuppgifter, eftersom det handlar om till exempel ungdomars drogmissbruk, föräldrars omsorgssvikt, ohälsa eller övergrepp mot barn. För att klargöra sambandet mellan olika målgrupper och vilken typ av insats dessa målgrupper får är det önskvärt med en relativt hög detaljeringsgrad av denna variabel.

Utvecklingen av statistiken för barn och unga inom socialtjänsten samordnas med arbetet med Socialstyrelsens arbete med att förvalta, samordna och utveckla Barns Behov i Centrum (BBIC), arbetet med utvecklandet av kvalitetsindikatorer och arbetet med det kommunala räkenskapssammandraget.

Inom ramen för projektet fortsätter det förberedande arbetet för införandet av ett utvecklat system för insamling av data inom det aktuella området.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-183
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj