/
/

Hem för vård eller boende för barn och unga - Slutrapport från en nationell tillsyn 2006–2008

Alla barn och ungdomar som placeras i HVB behöver få veta sina rättigheter och till vilken instans de kan klaga. Vårdansvaret för de frivilligt placerade behöver också förtydligas, och personalen bör omfattas av anmälningsplikten enligt lex sarah.

Sammanfattning

Barn och ungdomar som är placerade på HVB är en särskilt utsatt grupp som samhället tagit över ansvaret för. När barn och unga placeras i HVB befinner de sig ofta i en krissituation. De flesta flickorna och pojkarna är frivilligt placerade. I november 2008 fanns 359 HVB för ensamplacerade barn och unga.

Detta är första gången som en nationell tillsyn genomförs på samma sätt över hela landet med gemensamma bedömningsinstrument för tillsyn i HVB för barn och unga. Länsstyrelserna är operativt ansvariga för tillsynen och samtliga 21 länsstyrelser deltar. Nytt är också att länsstyrelserna systematiskt frågat ett urval barn om deras bild av det HVB där de är placerade. Uppskattningsvis har ca 1 100 av ca 2 700 barn och unga lämnat synpunkter till länsstyrelserna. I denna rapport presenteras vilka förutsättningar ett HVB har att uppfylla barnens behov. Det betyder att det kan finnas enskilda barn som inte har det bra i verksamheten även om länsstyrelsen inte funnit några brister i granskningen.Varje barns placering har inte varit föremål för tillsynen.

Resultatet omfattar 363 HVB varav 50 är offentligt drivna som tar emot ensamplacerade barn och unga. Uppföljningar av tillsynen görs kontinuerligt.

Resultat

Länsstyrelserna gör bedömningen att 55 av 363 HVB helt uppfyllt alla uppsatta kriterier. Resterande 308 HVB behövde förbättras inom ett eller flera områden i förhållande till de uppsatta kriterierna. Merparten bedöms dock inte vara av allvarlig karaktär. I 219 av hemmen har länsstyrelserna i sina beslut konstaterat att det funnits brister. Bristerna var mer eller mindre allvarliga. I 112 HVB var bristerna av allvarligare karaktär och i 19 av dessa har länsstyrelserna beslutat om allvarlig kritik. I några fall handlar det om dokumentationsbrister i andra fall om brister när det gäller kompetens och bemanning. I 9 hem har länsstyrelserna beslutat om förelägganden. Länsstyrelserna har hittills gjort uppföljningar i 106 verksamheter. Huvudmännen visade en god vilja till att korrigera bristerna. Med tillsynen har en förändring startats för att stärka kvaliteten och säkerheten i verksamheterna.

Det är viktigt för de placerade barnen att känna trygghet och att vara delaktiga i hur deras egen vård och behandling planeras och genomförs. Det är nödvändigt för att vården och behandlingen ska bli framgångsrik. Länsstyrelserna bedömer att merparten av barnen och föräldrarna uttrycker att de känner sig trygga och delaktiga i den behandling som ges. Resultaten visar också att det finns brister i barnens förutsättningar till delaktighet t ex att de inte är närvarande vid möten som rör dem själva. Det är vanligt att barnets uppfattning och tillfällen till delaktighet under placeringstiden inte dokumenteras. Länsstyrelserna bedömer också att verksamheterna i de flesta fall har förutsättningar att möta barnens känslomässiga och sociala behov utifrån de kriterier som finns i tillsynen. Föräldrar och barn känner sig väl bemötta. Av tillsynen framgick att 187 HVB uppgett att de ansvarade för förvaring och överlämnande av läkemedel. Verksamheterna lägger stor vikt vid att tillgodose barnens behov när det gäller utbildning och hälsa. Positivt är också att HVB i hög utsträckning samverkar med andra utifrån barnens behov. Länsstyrelserna bedömer även att det i de flesta HVB finns en medvetenhet om pojkars och flickors olika förutsättningar och behov. De tar också hänsyn tas till ungdomars sexuella identitet och familjernas etnicitet.

Förbättringsområden för verksamheterna är främst följande:

  • Verksamheterna behöver förbättra sin strategi när det gäller barnens säkerhet. Främst genom att utveckla rutiner för att förebygga och förhindra att barnen under placeringen utsätts för övergrepp av andra placerade barn eller vuxna, personal eller utomstående.
  • Barnens förutsättningar till att bli delaktiga behöver stärkas exempelvis genom att de alltid blir inbjudna till möten som rör deras behandling med hänsyn taget till barnens ålder och mognad.
  • Barnens dokumentation behöver förbättras för att stärka rättssäkerheten och för att ge möjlighet till insyn samt för att följa vården och behandlingens effekter.
  • Ledningens och behandlingspersonalens utbildningsnivå behöver höjas.
  • Uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser behöver förbättras och även kvalitetssystem för verksamheterna.

Villkor som påverkar barnens behandling

I tillsynen har framkommit ytterligare omständigheter som försvårar förutsättningarna till en god vård och behandling av de flickor och pojkar som är placerade i HVB.

Socialnämnden har tillsammans med huvudmannen ansvar för vården och behandlingen. Socialnämnden upphandlar vård och behandling, har ansvar för kontroll och uppföljning efter upphandling samt har ett delat ansvar för tillsyn av HVB.

I samband med tillsynen har det framkommit att det förekommer att socialnämnder brister när det gäller

  • att överlämna vårdplanen och utredningen till HVB
  • att göra barnen delaktiga vid placeringstillfället
  • att följa upp varje enskilt barn.

Hemmets möjligheter att ge barnen den vård de behöver påverkas i hög grad av hur samverkan med socialnämnden fungerar. I tillsynen har även uppmärksammats att ungas behov inte stämmer med det hemmet erbjuder. Barnets behov är inte tillräckligt utrett. Alternativt har inte socialnämnden tillräcklig kunskap om vilken vård hemmet kan erbjuda. Något annat som framkommit i tillsynen och som skapar stor oro hos barn och unga som är placerade är att socialnämnden fattar beslut om placeringen halvårsvis. Ungdomarna vet inte om de kommer att få stanna på hemmet så länge som de själva vill och tycker att de behöver.

Det finns få evidensbaserade metoder inom området. Dessutom saknas tydliga krav på vilken kompetens behandlingspersonalen behöver ha för att arbeta enligt de evidensbaserade metoder som finns tillgängliga.

Länsstyrelserna har iakttagit att offentliga verksamheter uppfyller bedömningskriterierna i mindre omfattning än enskilda verksamheter. Att offentliga verksamheter inte är tillståndspliktiga och därigenom inte granskas av länsstyrelserna i tillståndsgivningsprocessen kan vara en bidragande orsak till att offentliga verksamheter bedöms ha fler brister.

Det finns en otydlighet när det gäller hur långt huvudmannens vårdansvar sträcker sig i förhållande till vårdnadshavaren och socialnämnden när barnet är frivilligt placerat. Vårdansvaret för barn som är placerade delas mellan vårdnadshavarna, huvudmannen och socialnämnden. Ansvaret för den dagliga vården har personalen i HVB. Men det är otydligt vem som har vårdansvar när barnet befinner sig utanför hemmet lokaler exempelvis om ett placerat barn är hemma hos vårdnadshavaren. Är huvudmannen skyldig att ta reda på hur barnet har det när det är hemma? Eller är det socialtjänstens ansvar? Det kan innebära att barn har utsatts för omvårdnadsbrist eller inte fått sina behov tillgodosedda.

Länsstyrelserna har uppmärksammat att det förekommer att HVB har utvecklat integritetskränkande ordningsregler och rutiner. Anledningen är vanligtvis att förhindra missbruk av alkohol och droger. Men det kan även vara en del av behandlingsmetoden. Det finns en oklarhet omkring vilka lagliga befogenheter till inskränkningar HVB har.

När tillsynen avslutas år 2008 ser länsstyrelserna och Socialstyrelsen behov som på olika sätt skulle kunna förstärka förutsättningarna till en god vård och behandling för barn och unga på HVB. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen avser att tillsammans i kommande revidering av kriterierna för tillsyn av HVB särskilt uppmärksamma de resultat som framkommit i tillsynen. Länsstyrelserna fortsätter tillsyn och uppföljning av HVB. Socialstyrelsen kommer att inom ramen för det pågående arbetet med kvalitetsindikatorer för barn och unga i socialtjänsten att väga in de resultat som framkommit i tillsynen. Socialstyrelsen avser även att se över föreskrift - AR för HVB utifrån den kunskap som kommit fram i denna tillsyn.

Övriga behov som uppmärksammas:

  • Alla flickor och pojkar som är placerade och placeras i HVB
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-18
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00