/
/

Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer - Rapport från en nationell tillsyn 2007–2008

Alla barn och ungdomar som placeras i HVB behöver få veta sina rättigheter och till vilken instans de kan klaga. Vårdansvaret för de frivilligt placerade behöver också förtydligas, och personalen bör omfattas av anmälningsplikten enligt lex Sarah.

Sammanfattning

Barn och ungdomar som är placerade på HVB tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna med omsorgssvikt är en utsatt grupp. Verksamheterna har olika inriktning, utredning, behandling och skydd. De flesta barnen är placerade i behandlingshem. Det förekommer att barn placeras tillsammans med sina föräldrar i HVB som även tar emot ensamma vuxna med missbruksproblem. De flesta barnen är frivilligt placerade tillsammans med sina föräldrar. Det förekommer även att barn är placerade utan sina föräldrar i de HVB som ingår i tillsynen.

Detta är första gången som en nationell tillsyn genomförs på samma sätt över hela landet med gemensamma bedömningsinstrument i HVB för barn och familj. Länsstyrelserna är operativt ansvariga för tillsynen och samtliga 21 länsstyrelser deltar. Nytt är också att länsstyrelserna systematiskt frågat ett urval barn och föräldrar om deras bild av det HVB där de är placerade. I denna rapport presenteras vilka förutsättningar ett HVB har att uppfylla barnens behov. Det betyder att det kan finnas enskilda barn som inte har det bra i verksamheten även om länsstyrelsen inte funnit några brister i granskningen. Varje barns placering har inte varit föremål för tillsynen.

Resultatet omfattar 30 av totalt 47 tillståndspliktiga verksamheter som tar emot barn och deras föräldrar. Dessutom ingår tillsyn av fyra offentligt drivna verksamheter i materialet. Tillsynen fortsätter under hösten 2008.

Resultat

Länsstyrelserna gör bedömningen att sex verksamheter helt uppfyllt alla uppsatta kriterier. Resterande 28 HVB behövde förbättras inom ett eller flera områden i förhållande till de uppsatta kriterierna. Merparten av bristerna bedöms dock inte vara av allvarlig karaktär. I 21 av verksamheterna har länsstyrelserna i sina beslut konstaterat att det funnits brister. Bristerna var mer eller mindre allvarliga. I nio HVB var bristerna av allvarligare karaktär. I två hem har länsstyrelserna beslutat om förelägganden. Länsstyrelserna har genomfört tre uppföljningar i november 2008. Två HVB hade rättat till de brister som uppmärksammats. I en verksamhet har nya brister påtalats vid uppföljningen. Länsstyrelserna fortsätter att genomföra uppföljningar i verksamheterna. Det finns en vilja hos huvudmännen att rätta till eventuella brister i verksamheten. Med tillsynen har en förändring startats för att stärka kvaliteten och säkerheten i verksamheterna.

Det är viktigt för de placerade barnen att känna trygghet och att vara delaktiga i hur deras egen vård och behandling planeras och genomförs. Det är nödvändigt för att vården och behandlingen ska bli framgångsrik. Länsstyrelserna bedömer att merparten av barnen och föräldrarna uttrycker att de känner sig trygga och delaktiga i den behandling som ges. Men det är vanligt att barnets uppfattning och tillfällen till delaktighet under placeringstiden inte finns dokumenterade. Länsstyrelserna bedömer också att verksamheterna i de flesta fall har förutsättningar att möta barnens känslomässiga och sociala behov utifrån de kriterier som finns i tillsynen. Föräldrar och barn känner sig väl bemötta. Verksamheterna lägger stor vikt vid att tillgodose barnens behov när det gäller utbildning och hälsa. Positivt är också att HVB i hög utsträckning samverkar med andra utifrån barnens behov. Länsstyrelserna bedömer även att det i de flesta HVB finns en medvetenhet om pojkars och flickors olika förutsättningar och behov. De tar också hänsyn till ungdomars sexuella identitet och familjernas etnicitet.

Förbättringsområden för verksamheterna är främst följande:

 • Verksamheterna behöver förbättra sin strategi när det gäller barnens säkerhet. Främst genom att utveckla rutiner för att förebygga och förhindra att barnen under placeringen utsätts för övergrepp av andra placerade barn eller vuxna, personal eller utomstående.
 • Barnens förutsättningar till att bli delaktiga behöver stärkas. Speciellt i HVB som har fokus på förälderns behandling.
 • Barnens dokumentation behöver förbättras för att stärka rättssäkerheten och för att ge möjlighet till insyn. Samt för att följa vården och behandlingens effekter
 • Ledningens och behandlingspersonalens utbildningsnivå behöver höjas.
 • Uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser behöver förbättras och även kvalitetssystem för verksamheterna.

Villkor som påverkar barnens behandling

I tillsynen har framkommit ytterligare omständigheter som försvårar förutsättningarna till en god vård och behandling av de flickor och pojkar som är placerade i HVB.

Socialnämnden har tillsammans med huvudmannen ansvar för vården och behandlingen. Socialnämnden upphandlar vård och behandling och har ansvar för kontroll och uppföljning efter upphandling samt har ett delat ansvar för tillsyn av HVB.

I samband med tillsynen har det framkommit att det förekommer att socialnämnder brister när det gäller

 • att överlämna vårdplanen och utredningen till HVB
 • att göra barnen delaktiga vid placeringstillfället
 • att följa upp varje enskilt barn

Hemmets möjligheter att ge barnen den vård de behöver påverkas i hög grad av om de har en bra samverkan med socialnämnden. I tillsynen har länsstyrelserna även uppmärksammat att barns behov inte stämmer med det hemmet erbjuder. Barnets behov inte är tillräckligt utrett. Alternativt har inte socialnämnden tillräcklig kunskap om vilken vård hemmet kan erbjuda.

Det finns få evidensbaserade metoder inom området. Dessutom saknas tydliga krav på vilken kompetens behandlingspersonalen behöver ha för att arbeta enligt de evidensbaserade metoder som finns tillgängliga.

Det finns en otydlighet när det gäller hur långt huvudmannens vårdansvar sträcker sig i förhållande till vårdnadshavaren och socialnämnden när barnet är frivilligt placerat. Vårdansvaret för barn som är placerade tillsammans med sina föräldrar delas mellan vårdnadshavare, huvudmannen och socialnämnden. Ansvar för den dagliga vården delas mellan vårdnadshavaren och personalen i HVB. Barn som placeras tillsammans med sin familj har vårdnadshavare som brister i sin omvårdnad. Det finns en otydlighet omkring hur långt huvudmannens ansvar sträcker sig i förhållande till vårdnadshavaren när barnet är frivilligt placerat. Det kan innebära att barn inte har fått sina behov tillgodosedda.

När tillsynen avslutas år 2008 ser länsstyrelserna och Socialstyrelsen behov som på olika sätt skulle kunna förstärka förutsättningarna till en god vård och behandling för barn och unga på HVB. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen avser att tillsammans i kommande revidering av kriterier för tillsyn av HVB särskilt uppmärksamma de resultat som framkommit i tillsynen. Länsstyrelserna fortsätter tillsyn och uppföljning av HVB. Socialstyrelsen kommer att inom ramen för det pågående arbetet med kvalitetsindikatorer för barn och unga i socialtjänst att väga in det resultat som framkommit i tillsynen. Socialstyrelsen avser även att se över förskrift - AR för HVB utifrån den kunskap som kommit fram i denna tillsyn.

Övriga behov som uppmärksammas i samband med tillsynen:

 • Alla flickor och pojkar som är placerade och placeras i HVB behöver få kunskap om sina rättigheter och vilken självständig instans de kan vända sig till med eventuella klagomål på vården och behandlingen.
 • Det behövs ett förtydligande av vårdansvaret för barn och unga som är frivilligt placerade i HVB.
 • Tillståndsgivningen behöver ses över för att bli tydligare.
 • Även personal på HVB behöver omfattas av anmälningsplikt enligt lex sarah. Den tillsyn som socialnämnden har och den anmälningsplikt som regleras i 14 kap. 1 § SoL bör kompletteras med en anmälningsplikt motsvarande den som gäller för personal som är verksam i omsorg om personer med funktionshinder och äldre personer.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-17
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00