/
/

En ny vårdform - En lägesrapport om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsen betalar ut bidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser i samband med en ny vårdform inom psykiatrisk tvångsvård och följer dessutom upp den nya vårdformen. Vissa nya regler är svåra att tillämpa: terminologin, detaljeringsgraden på villkoren och tillämpningen av betalningsansvarslagen.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att betala ut bidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser i samband med den nya vårdformen samt följa upp den nya vårdformens konsekvenser och tillämpning. I denna rapport beskrivs vad Socialstyrelsen har iakttagit under de första sju månaderna som de nya reglerna om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård har gällt.

Öppen psykiatrisk tvångsvård ges enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), medan öppen rättspsykiatrisk vård ges enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vårdformen används

Fram till den 14 april 2009 har 480 länsrättsdomar gällt överföring till eller fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård och 580 länsrättsdomar har gällt överföring eller fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård.

Villkoren är individuella

De villkor som patienterna måste följa är olika och verkar vara individuellt utformade. Det vanligaste villkoret är att patienten ska ta de läkemedel som har ordinerats. Vissa villkor är också mycket ingripande. Den enskilde kan t.ex. behöva tillstånd från personalen för att gå ut eller behöva vara tillgänglig på telefon dygnet runt. Andra villkor är mer allmänt hållna och domstolarna delegerar i relativ stor omfattning till chefsöverläkarna att beskriva villkoren närmare.

Vissa tillämpningsfrågor behöver granskas närmare

Socialstyrelsen konstaterar att de nya reglerna är svåra att tillämpa på några punkter. De områden som Socialstyrelsen hittills har identifierat som svårhanterliga är de nya reglernas terminologi, villkorens detaljeringsgrad, betalningsansvarslagens tillämpning, eventuellt ökad administration och ökade avgifter för den enskilde.

Det finns samordnade vårdplaner men rutinerna behöver utvecklas

Länsrätterna kräver att landstingen och kommunerna har samordnade vårdplaner. Om en vårdplan saknas, avslår länsrätten i de flesta fall en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. Därför tyder användningen av de nya reglerna på att landsting och kommunerna sedan tidigare haft, eller på kort tid lyckats etablera, ett samarbete som varit tillräckligt för att upprätta samordnade vårdplaner för nästan 1 000 patienter.

Statsbidraget används till verksamhet

I och med den nya vårdformen beslutade regeringen att ge kommunerna ett extra bidrag för att utveckla sociala insatser. I rapporten redovisas Socialstyrelsens iakttagelser när det gäller utvecklingen i kommunerna och hur de använt det särskilda statsbidraget. Regeringen har satt upp fem mål för statsbidraget och rapporten redovisar hur Socialstyrelsen hittills bedömer förutsättningar för att målen uppfylls, vad huvudmännen behöver göra för att målen ska uppfyllas samt vilka insatser Socialstyrelsen planerar vidta för att stödja detta.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-149
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa