/
/

Läkemedel - statistik för år 2008

De läkemedel som används av flest personer är penicillin V, paracetamol och acetylsalicylsyra. Att omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason ökar hänger samman med generikakonkurrensen. Stora kostnadsökningar för immunsuppressiva medel och antiepileptika förklaras av nya och dyra läkemedel.

Sammanfattning

Föreliggande tabellrapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2008. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, uppgifter som baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer. Användning av individanknutna uppgifter gör det möjligt att ange prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och att beräkna hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra. Påtagliga ökningar av antalet användare noteras för omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason, till större eller mindre del beroende på övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Bland kvinnor har användningen av pivmecillinam, som används vid urinvägsinfektion, ökat kraftigt.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har användare av demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,2 år för män). Lägst ålder, 22,1 år, har män som använder centralstimulerande medel som främst används vid ADHD. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

I rapporten redovisas antalet nya användare av ett antal olika läkemedelsgrupper. Under 2008 började exempelvis 18 433 kvinnor och 12 211 män per månad behandling med läkemedel mot magsår och gastroesofageal reflux. Behandling av diabetes med insulin påbörjades av 909 kvinnor och 1 167 män per månad och med perorala diabetesmedel av 1 640 kvinnor och 2 076 män.

För flera receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser märks stora kostnadsförändringar mellan åren 2007 och 2008. Stora kostnadsökningar för såväl immunsuppressiva medel som antiepileptika förklaras av kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel. Gruppen Medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på generikakonkurrens.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-9
ISBN: 978-91-86301-23-1
Format: POD
Antal sidor: 196
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 119 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00