/
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning/ funktionshinder – regiform m.m. för vissa insatser år 2008 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Sammanfattning

Denna rapport innehåller statistik om regiform m.m. för vissa kommunala insatser som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer i åldern 65 år och äldre samt till personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. Statistiken avser dels insatser till personer vid mättidpunkten den 1 oktober 2008 och dels vård-/boendedygn under oktober månad 2008.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras på mängduppgifter från kommunerna. Därutöver har Socialstyrelsen tidigare publicerat statistik i två rapporter baserad på individuppgifter om vård och omsorg den 30 juni 2008 för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Kommunerna har redovisat att drygt 4 593 300 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2008 till personer 65 eller äldre som bodde i ordinärt boende. Ungefär 16 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i enskild regi. Motsvarande andel för oktober månad året innan var cirka 12 procent.
  • Drygt 96 700 personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2008. Av dessa bodde cirka 84 procent i bostäder som drevs i den egna kommunens regi och cirka 15 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Resterande andel av de boende - mindre än 1 procent - bodde i bostäder som antingen drevs i landstingets eller annan kommuns regi och som den egna kommunen köpte platser av.
  • Av samtliga äldre som den 1 oktober 2008 bodde permanent i särskilda boendeformer hade cirka 58 procent 1-1½ rum med kokmöjligheter, wc och dusch eller bad. Ungefär 1 procent eller cirka 1 000 personer delade bostad med annan än maka/make/samboende/annan anhörig.
  • Den 1 oktober erhöll cirka 8 700 personer 65 år och äldre korttidsvård/ korttidsboende. Av dessa fick ungefär 88 procent korttidsvård som drevs i den egna kommunens regi.
  • Närmare 480 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2008 för personer i åldern 0-64 år på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 85 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i kommunal regi och 15 procent i enskild regi.
  • Drygt 4 900 personer i åldern 0-64 år med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2008. För drygt 73 procent av dessa personer drevs bostäderna av den egna kommunen. För drygt 25 procent drevs bostaden av enskild vårdgivare och för 1,5 procent drevs bostaden av landstinget eller annan kommun.
  • Av personerna i åldern 0-64 år som den 1 oktober 2008 bodde permanent i särskilt boende hade närmare 49 procent 1-1½ rum med kokmöjlighe6 ter, wc och dusch eller bad. Drygt 27 procent bodde i 2 rum med kokmöjligheter, wc och dusch/bad. Andelen som bodde i 1 rum utan kokmöjligheter och utan wc och dusch/bad var ungefär 5 procent,
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-6
ISBN: 978-91-86301-15-6
Format: POD
Antal sidor: 107
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00