/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2008 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under hela året 2008 betalades 9 496 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2007.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under fjärde kvartalet år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med fjärde kvartalet år 2008. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under fjärde kvartalet 2008 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 457 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2007 är det en ökning med sex procent. Det fjärde kvartalsvärdet 2008 är det högsta beloppet under den senaste femårsperioden. Dock har det inte varit några större variationer under denna period då beloppen har legat inom intervallet 2 187-2 457 miljoner kronor.
  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2008 betalats ut 548 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är två procent högre än motsvarande kvartal år 2007. De senaste åren har utbetalningarna ökat successivt. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 254 miljoner kronor betalades ut. Högsta beloppet under motsvarande period betalades ut första kvartalet 2008, 552 miljoner kronor.
  • Av de 268 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 202 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Fjärde kvartalet 2007 var det 256 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 174 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartalen år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under hela året 2008 betalades 9 496 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2007. 6
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under hela året 2008 var 2 178 miljoner kronor. Det är en ökning med tio procent jämfört med 2007.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-4
ISBN: 978-91-86301-10-1
Format: POD
Antal sidor: 57
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00