/
/

Barn och unga – insatser år 2008

Statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2008 presenteras, till exempel vård enligt SoL och omhändertagande enligt LVU. Även öppenvårdsinsatser redovisas

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2008.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik.

I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser:

 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU
 • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper:

 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
 • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL

Sedan 2008 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats - kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 § fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Denna nya insats ingick i insamlingen för 2008 men redovisas inte separat i denna rapport på grund av att tillförlitligheten bedöms vara alltför låg.

Heldygnsinsatser

 • Under år 2008 påbörjade ungefär 9 300 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 6 600 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.
 • Den 1 november 2008 hade cirka 15 800 barn och unga heldygnsinsats.
 • Drygt 22 700 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2008.
 • Av de cirka 15 800 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 800 vård med stöd av SoL, cirka 4 800 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU. 6
 • Av heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden 2002-2008 sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Andelen var 30 procent högre år 2008 jämfört med år 2002.
 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2008. 75 procent av de SoL-vårdade och 66 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var familjehemsplacerade den dagen.
 • Bland flickor var familjehem något vanligare än bland pojkar i alla åldrar medan pojkarna i något högre utsträckning var placerade på någon form av hem för vård eller boende.

Öppenvårdsinsatser

 • Ungefär 28 100 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2008. Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 55 procent var pojkar och 45 procent flickor.
 • Av de tre SoL-insatserna som redovisas var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2008. Cirka 25 000 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 21 200 barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka 9 800 fick någon gång under år 2008 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-20
ISBN: 978-91-86301-39-2
Format: POD
Antal sidor: 143
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 127 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00