/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2009 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under det första kvartalet 2009 betalade kommunerna ut 2 647 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd, en ökning med 13 procent från 2008. Beloppet är det högsta på fem år.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under första kvartalet år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med första kvartalet år 2009.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under första kvartalet år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under första kvartalet 2009 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 647 miljoner kronor. Vid jämförelse med första kvartalet år 2008 är det en ökning med 13 procent. Det första kvartalsvärdet 2009 är det högsta beloppet under den senaste femårsperioden. Under denna period har de utbetalade beloppen varierat inom intervallet 2 156-2 647 miljoner kronor.
  • Till flyktingar har under det första kvartalet 2009 betalats ut 544 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal år 2008. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 250 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 250-544 miljoner kronor.
  • Av de 270 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 210 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Första kvartalet 2008 var det 259 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 182 kommuner betalade ut introduktionsersättning.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-17
ISBN: 978-91-86301-35-4
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00