/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2008 - Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Cirka 215 200 hushåll i landet fick bistånd under 2008; 5,6 procent av alla hushåll. 9,5 miljarder kronor betalades ut, en ökning med tre procent från 2007.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Från och med rapporten för år 2001 ersattes termen socialbidrag med ekonomiskt bistånd. Uppgifter om introduktionsersättning ingår.

Syftet med statistiken är att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd någon gång under 2008, samt vilka belopp som betalades ut. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, inrikes respektive utrikes födda, biståndstid med mera. Även förändringar jämfört med året innan och tidigare år redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

  • Cirka 215 200 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2008. Dessa hushåll utgör 5,6 procent av hushållen i befolkningen1. Antalet biståndshushåll ökade med knappt 3 600 jämfört med 2007.
  • 20 procent av alla ensamstående kvinnor med barn i befolkningen fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än andra hushållstyper. Fördelningen bland de hushåll som fått ekonomiskt bistånd visar att ensamstående är den vanligaste gruppen.
  • I genomsnitt betalades knappt 44 000 kronor ut per hushåll under 2008, vilket motsvarar en ökning med två procent jämfört med 2007 (beräknat på fasta priser). Den genomsnittliga biståndstiden under 2008 var 6,1 månader.
  • 18 procent av alla barn i Sorsele bodde i hushåll med ekonomiskt bistånd under 2008, vilket var den högsta andelen i landet. Näst högst andel barn hade Malmö där 17 procent av barnen bodde i biståndshushåll. Lägst andel barn i biståndshushåll var det i Danderyd och Vellinge, under en procent.

Biståndsmottagare

  • De cirka 384 700 biståndsmottagarna utgjorde 4,2 procent av befolkningen 2008. Mellan 2007 och 2008 ökade antalet biståndsmottagare med 1,6 procent
  • Biståndsmottagarna är i stor utsträckning yngre människor. Av det totala antalet biståndsmottagare, 18 år och äldre, var 39 procent i åldern 18-29 år. 1 På grund av begränsningar i skattningen av det totala antalet hushåll på riksnivå inkluderas enbart hushåll där registerledaren är 18-64 år. 6
  • Av de biståndsmottagare som är inrikes födda var det vanligast med bistånd i åldersklassen 20-24 år under 2008, där biståndsmottagarna utgjorde sex procent av motsvarande kategori i befolkningen. För dem som är utrikes födda var det istället vanligast i åldersklassen 18-19 år, där 32 procent av befolkningen fick bistånd.
  • 35 procent av de biståndsmottagare som var 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i hushåll som fick ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2008. Långvarigt biståndsmottagande var i stort sett lika vanligt bland kvinnor som bland män.

Utbetalningar

  • Under 2008 betalades 9,5 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunerna. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2007. Av det totala beloppet utgjorde introduktionsersättningen 16 procent, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor.
  • Mest bistånd betalades ut under december månad, 891 miljoner kronor, och under augusti månad var utbetalningarna som lägst, 718 miljoner kronor.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-16
ISBN: 978-91-86301-34-7
Format: POD
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Andreas Petersson
075-247 30 00