/
/

Familjerätt år 2008

Under år 2008 berördes nära 7 100 barn och ungdomar av utredningar om vårdnad, boende och eller umgänge. Drygt 69 200 faderskapsutredningar gjordes under året och cirka 4 300 avtal om barns vårdnad, boende och umgänge tecknades.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2008. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna som avser hela år 2008 och den 31 december 2008, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bl.a. följande:

  • Totalt pågick drygt 69 200 faderskapsutredningar under år 2008. Det innebär att 63 procent av samtliga födda under året berördes av en faderskapsutredning.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna - drygt 58 800 eller 85 procent - avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, dvs. fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,3 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, drygt 1 procent av utredningarna lades ned och ungefär 13 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • En jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren visar att andelen faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år i stort sett varit oförändrad. Även andelen faderskap som fastställts genom bekräftelse i förhållande till antalet faderskapsutredningar totalt har i stort sett varit densamma under denna tidsperiod.
  • I 93 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under 2008 slutfördes föräldraskapsutredningar för 116 barn. För flertalet - 86 barn - fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 8 barn genom dom. Antalet utredningar som lades ned under året var 22. Vid årets slut pågick 114 föräldraskapsutredningar. Några jämförelser bakåt i tiden kan inte göras eftersom 2008 är första året som uppgifter om föräldraskapsutredningar samlats in. 6
  • Under år 2008 var nära 7 100 barn och ungdomar (0-17 år) berörda av utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar ca 37 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2004-2008 har denna andel varierat mellan 35 och 38 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2008 drygt 4 300 sådana avtal. Cirka 50 procent av avtalen gällde vårdnad, 24 procent avsåg boende och resterande 26 procent umgänge.
  • Under 2008 lämnade kommunerna drygt 200 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena - 84 procent - avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-14
ISBN: 978-91-86301-32-3
Format: POD
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj