/
/

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser år 2008

Socialstyrelsen visar statistik över kommunernas vård, stöd och behandling av dels vuxna med missbruksproblem, dels övriga vuxna i socialtjänstens individ- och familjeomsorg år 2008. Bistånd för boende och individuellt behovsprövade insatser ökade under 2008, medan tvångsvårdade enligt LVM minskade

Bilagor

Tabellbilaga

Sammanfattning

Inledning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas vård, stöd och behandling för målgrupperna vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:451) eller lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870). De insamlade uppgifterna avser den 1 november 2008/ hela år 2008.

Kommunernas redovisning av individuella behovsprövade öppna insatser och bistånd som rör boende samlas in endast som mängdstatistik. Det gör att man i statistiken inte kan utläsa hur många personer som hade minst en av de ovan nämnda insatserna från socialtjänsten den 1 november 2008. En och samma person kan alltså få flera insatser samtidigt, t.ex. öppna insatser och frivillig institutionsvård, eller öppna insatser och bistånd som avser boende, utan att detta framgår av statistiken.

Vuxna med missbruksproblem

Som vuxna med missbruksproblem räknas i denna statistik personer som är 21 år eller äldre som den 1 november eller någon gång under året 2008 hade någon insats på grund av problem med sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel.

• Av personer som hade pågående insatser den 1 november 2008 hade drygt 6 000 bistånd som avser boende (en ökning med 4 procent jämfört med år 2007) och drygt 12 200 individuellt behovsprövade öppna insatser (en ökning med 6 procent jämfört med år 2007).

• Drygt 2 900 personer hade insatser inom heldygnsvård den 1 november 2008 vilket var en minskning med 5 procent jämfört med antalet den 1 november 2007. Av dessa personer vårdades 91 procent frivilligt medan resterande 9 procent tvångsvårdades.

• Antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) den 1 november 2008 var 4 procent färre i jämförelse med antalet den 1 november 2007 detsamma gäller för familjehem (enligt SoL och LVM).

• Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) var den 1 november 2008 drygt 240, en minskning med cirka 8 procent jämfört med antalet den 1 november 2007. 6

• Ungefär 23 procent av de vuxna med missbruksproblem som mottagit bistånd som avser boende den 1 november 2008 var kvinnor. Inom de individuellt behovsprövade öppna insatserna var andelen kvinnor drygt 30 procent och inom heldygnsvården drygt 25 procent. Andelen kvinnor som tvångsvårdades enligt LVM den 1 november 2008 var 38 procent.

Övriga vuxna

Från och med statistikår 2007 definieras målgruppen övriga vuxna som personer 21 år eller äldre med problem som ej är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av dessa. Insatserna som ingår i denna statistik är till exempel de som ges av kommuners socialtjänsts individ- och familjeomsorg på grund av spelmissbruk, behov av stöd i sin föräldraroll, hemlöshet och insatser riktade till att hjälpa våldsoffer. Insatser till personer med psykiska problem inte längre ingår i denna statistik. Dessa insatser ingår i statistiken över personer med funktionsnedsättning.

• Den 1 november 2008 fick drygt 8 200 personer bistånd som avsåg boende vilket är cirka 10 procent fler än 1 november 2007.

• Drygt 7 100 fick individuella behovsprövade öppna insatser den 1 november 2008 vilket är cirka 3 procent ökning i jämförelse med 1 november 2007.

• Drygt 380 personer vistades frivilligt på någon institution den 1 november 2008. Det är en ökning på 1 procent i jämförelse med 1 november 2007.

• Antalet personer i familjehem den 1 november 2008 var 78 stycken vilket är en minskning med cirka 50 procent i jämförelse med 1 november 2007.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-13
ISBN: 978-91-86301-31-6
Format: POD
Antal sidor: 196
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 119 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00