/
/

Aborter 2008 - Induced abortions 2008

Antalet aborter har varierat mellan 30 000 och 38 000 per år sedan abortlagen trädde i kraft 1975. Tonårsaborterna minskar, medan aborter i åldern 20-24 år ökar. Flest aborter görs på Gotland, i Stockholm och i Södermanlands län, medan Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län har minst antal.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2008, relaterat till antal kvinnor i fertil ålder. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 1999 sjönk antalet aborter, men har sedan år 2000 ökat. År 2008 utfördes 38 053 aborter, att jämföra med 37 205 året innan. Detta innebär att antalet aborter har ökat från 21,0 aborter per 1000 kvinnor år 2007 till 21,3 aborter år 2008, en ökning med 1,4 procent.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20-24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20-24 år än för tonåringarna. 2008 genomfördes 24,4 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 1,6 procent jämfört med 2007.

De geografiska skillnaderna är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Gotland, Stockholms kommun samt Södermanlands län. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län.

Nästan 76 procent av alla aborter utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborterna fortsätter att öka och utgör knappt 83 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Jönköpings län genomfördes 84 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Malmö kommun var knappt 69 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar med 98 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland med drygt 61 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-10
ISBN: 978-91-86301-25-5
Format: POD
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik