/
/

Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? 

I skriften återges lagstiftningen samt information från publikationer som Datainspektionen och Centrala etikprövningsnämnden har gett ut om hanteringen av integritetskänsligt material i forskning.

Publikationen uppdaterad mars 2013.

Sammanfattning

Det är flera regelverk som påverkar hur integritetskänsligt material får hanteras i forskningen och när en forskare kan få ut uppgifter från en myndighet. Reglerna har bland annat till syfte att skydda den personliga integriteten hos de människor vars uppgifter används i forskningen (forskningspersonerna). Reglerna bidrar till allmänhetens förtroende för forskningen.  

Hos SCB och Socialstyrelsen finns det stora uppgiftssamlingar som kan användas för forskning. Innan uppgifterna kan användas i ett forskningsprojekt är det flera regler till skydd för forskningspersonernas integritet som forskaren måste följa och ta hänsyn till. Det finns bestämmelser som styr om och hur uppgifter får hanteras i forskningen (personuppgiftslagen och lagen om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen). Det finns även regler som styr hur uppgifter får lämnas ut från SCB, Socialstyrelsen och andra myndigheter (offentlighets- och sekretesslagen).

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-8
Format: PDF
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr