/
/

Att följa levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

Ett mål med den nationella handikappolitiken är jämlikhet i levnadsvillkor mellan personer med och utan funktionsnedsättning. I rapporten lämnar Socialstyrelsen förslag på hur information om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning kan förbättras.

Sammanfattning

Regeringen har i regleringsbrevet för 2009 gett Socialstyrelsen i uppdrag att skapa en modell för hur ett system kan konstrueras för att löpande beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Föreliggande rapport utgör svar på detta uppdrag.

Syftet med det system som Socialstyrelsen presenterar i rapporten är att förbättra möjligheterna att beskriva och analysera utvecklingen av levnadsförhållanden. Mot denna bakgrund föreslår Socialstyrelsen att en tilläggsundersökning till undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) genomförs vart fjärde år. ULF genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen föreslår att SCB även ska ansvara för tilläggsundersökningen. Den aktuella undersökningen ska beskriva levnadsförhållanden för

 

  • vuxna med funktionsnedsättning
  • barn med funktionsnedsättning
  • föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 

Frågorna i undersökningen kommer att vara desamma som i den befintliga ULF-undersökningen men kompletteras med vissa frågor kring tillgänglighetsbrister och diskriminering.  Undersökningen ska generera information kring levnadsförhållanden för ett brett spektrum grupper av personer med funktionsnedsättning utifrån ett antal centrala välfärdsområden. 

 För att tillräckligt många personer med funktionsnedsättning ska delta i undersökningen föreslås att en screening, i form av en kortare intervju, först genomförs för ett omfattande urval av personer från registret över totalbefolkningen, eventuellt i kombination med andra registerkällor.

Vad gäller genomförandet av tilläggsundersökningen ger Socialstyrelsen följande förslag:

 

  • Att SCB, i samråd med Socialstyrelsen och Handisam, ges i uppdrag att med utgångspunkt i de förslag som lämnas i denna rapport utveckla och testa en tilläggsundersökning till den befintliga ULF-undersökningen.
  •  Att representanter från handikapprörelsen får möjlighet att regelbundet ta del av och lämna synpunkter på arbetet med utvecklingsprojektet.
  •  Att SCB får i uppdrag att förvalta undersökningen.
  • Att SCB får i uppdrag att genomföra undersökningen vart fjärde år och att genomförandet synkroniseras med cykeln för Sveriges rapportering till FN om förverkligandet av konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Att SCB får i uppdrag att publicera statistiken.
  • Att SCB får i uppdrag att sprida information om undersökningen till myndigheter, forskare, handikapprörelsen och andra intressenter för att inspirera till användning av insamlad data.
  • Att SCB ges erforderliga medel för utveckling, genomförande och förvaltning av undersökningen.

 

Utöver de utvecklingsförslag som lämnas i rapporten anser Socialstyrelsen att även nu tillgängliga data om levnadsförhållanden bör användas i större utsträckning. Det gäller främst en ökad användning av registeruppgifter. Sverige har goda förutsättningar att bedriva registerstudier men detta har inte använts i någon större utsträckning för att beskriva situationen för personer med funktionsnedsättning. Registerstudier täcker inte enskilt behoven av data men är ett viktigt komplement. Socialstyrelsen avser därför att bjuda in intresserade aktörer till en konferens om möjligheterna med registerbaserade undersökningar av levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning för att på så sätt inspirera till en ökad användning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-19
ISBN: 978-91-86301-77-4
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Staffan Söderberg
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder