/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2008, Assisterad befruktning 1991–2007 

I rapporten presenterar vi den årliga statistiken från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård. Under 2008 föddes det 20 000 fler barn i Sverige än bara 10 år tidigare.

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnor som föder barn och i omständigheter kring själva förlossningen. Nya metoder för graviditetsövervakning och smärtlindring har införts och stora framsteg har skett i omhändertagandet av för tidigt födda barn. I den här rapporten redovisar vi statistik som beskriver utvecklingen av mödra- förlossnings- och nyföddhetsvården i Sverige mellan 1973 och 2008 samt statistik över behandlingsresultat av assisterad befruktning mellan åren 1991 och 2007. Vi har valt att redovisa uppgifter som vi vet är efterfrågade av såväl hälso- och sjukvården som allmänheten. Där det finns anledning har vi visat på skillnader mellan olika län och landsting. I årets rapport redovisar vi även graviditets- och förlossningskomplikationer relaterat till moderns utbildningsnivå.

Antalet födda barn fortsatte att öka under 2008. Födelsetalen minskade under 1970-talet och början av 1980-talet, för att sedan öka och nå en topp 1990-1992. Strax därefter minskade födelsetalen kraftigt för att nå en lägstanivå 1998-1999 med knappt 89 000 födda barn enligt folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2000-talet har födelsetalen ökat stadigt och 2008 föddes drygt 109 000 barn i Sverige. Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2008. Sedan 2004 har ökningen av medelåldern avstannat.

Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI på 25 eller mer) vid inskrivningen vid mödrahälsovården har ökat från 27 procent 1993 till drygt 36 procent 2008. Andelen barnaföderskor som är födda utanför Norden har också ökat från drygt 5 procent år 1978 till drygt 21 procent år 2008. Rök-ning i tidig graviditet har fortsatt att minska från drygt 31 procent år 1983 till under 7 procent år 2008. Medelvårdtid vid vaginal förlossning har minskat från 6 dagar år 1973 till 2 dagar år 2008. Vid kejsarsnitt har vårdtiden minskat från 9 till drygt 3 dagar under samma tidsperiod. I genomsnitt fick 47 procent av alla förstföderskor epiduralblockad (”ryggbedövning”) vid vaginal förlossning 2008. Det finns stora regionala skillnader i användningen av epiduralblockad.

Andelen enkelbördsförlossningar med kejsarsnitt har ökat från 5 procent 1973 till nästan 17 procent 2008. Motsvarande siffra för flerbörder var nästan 53 procent. Över 90 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsar-snitt år 2007.

Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar) har minskat från 8 per 1000 levande födda barn 1973 till 1,6 per 1 000 levande födda barn 2008.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-11
ISBN: 978-91-86301-73-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr