/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, år 2009

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under tredje kvartalet år 2009. Statistiken sammanställs av Socialstyrelsen och är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under tredje kvartalet år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med tredje kvartalet år 2009. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under tredje kvartalet år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under tredje kvartalet 2009 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 722 miljoner kronor. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2008 är det en ökning med 19 procent.
  • Till flyktingar har under det tredje kvartalet 2009 betalats ut 569 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2008 är det en ökning med 5 procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 252 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 252–569 miljoner kronor.
  • Liksom tidigare år har utbetalningar av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning sjunkit mellan andra och tredje kvartalet. Vid jämförelse med andra och tredje kvartalet 2009 har utbetalningarna minskat med två procent.
  • Av de 272 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 219 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Tredje kvartalet 2008 var det 263 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 194 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de tre första kvartalen år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de tre första kvartalen år 2009 betalades 8 176 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma period år 2008.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de tre första kvartalen år 2009 var 1 707 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period år 2008.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-35
ISBN: 978-91-86301-69-9
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00