/
/

Att uppfylla samhällsansvaret – Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Socialstyrelsen har i uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Rapporten ger en beskrivning av bakgrund och de hinder och möjligheter som finns inom området samt förslag på åtgärder.

Sammanfattning

Socialstyrelsen uppdrogs 2007 att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (S2007/5343/ST). Uppdraget innefattade att ge vägledning till stöd för tillämpningen av 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) som förtydligades genom en ändring den 1 juli samma år. Denna vägledning ger Socialstyrelsen i form av nya allmänna råd, Socialstyrelsens Författningssamling (SOSFS) 2009:22, som börjar gälla i slutet av december 2009 och en handbok som publiceras den 1 juni 2010. Socialstyrelsen kommer att sprida kunskap i uppdraget bl.a. genom ett förstärkt kommunikationsarbete. Under perioden 2010–2012 avser myndigheten att skapa en målgruppsanpassad webblösning för socialtjänsten, ordna nätverksträffar för nämnder, chefer, handläggare och behandlare samt erbjuda kontinuerligt stöd i frågor som rör utveckling av kommunal verksamhet i enlighet med de nya allmänna råden.

Socialstyrelsens nya allmänna råd syftar till att ge nämnden stöd för verksamhet på övergripande nivå och individnivå. Råden spänner över hela socialtjänsten och framhäver vikten av ansvar för alla grupper inklusive kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund och äldre kvinnor.

Framtagandet av allmänna råd och handbok bygger på en probleminventering som bl.a. innefattar länsstyrelsernas förstärkta tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2008–2009. Samtliga granskade kommuner har brister inom ett eller flera tillsynsområden. De nya allmänna råden betonar att nämnden har ansvar för kontroll och uppföljning av god kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL i de insatser som våldsutsatta kvinnor erbjuds även när genomföraren av sådana insatser är en annan än kommunen själv, exempelvis en ideell kvinnojour.

Detta ansvar är grundläggande för fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det kan även sägas vara nödvändigt för att samhället ska ta fullt ansvar för stöd till dessa ofta mycket utsatta personer och är fundamentalt ur ett människorättsperspektiv.

Nämndens ansvar i detta avseende behöver inte stå i konflikt med ideella föreningars oberoende. Ideell föreningsverksamhet är av stor betydelse på detta område. Ideella organisationer har spelat en avgörande roll för att uppmärksamma våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Dessa organisationer kan också vara utförare av socialtjänst parallellt med övrig föreningsverksamhet som bl.a. kan inkludera stöd till kvinnor som inte önskar ha kontakt med socialtjänsten.

Uppdraget att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är ett paraplyuppdrag för ett antal kunskaps- och metodgenererande regeringsuppdrag som slutredovisas 2010–2011. Dessa uppdrag kommer efterhand att utveckla Socialstyrelsens kunskapsstöd till socialtjänsten.

Med anledning av Socialstyrelsens nya allmänna råd kan det vara motiverat att tydligare skilja mellan socialtjänst och ideell föreningsverksamhet i utformningen av utvecklingsmedel till kommunerna. Dessa medel skulle även i högre grad kunna inriktas mot operativ myndighetssamverkan kring enskilda ärenden mellan socialtjänsten och bl.a. hälso- och sjukvården samt polisen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-23
ISBN: 978-91-86301-64-4
Format: POD
Antal sidor: 67
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ola Florin
075-247 35 88