/
/

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre

I kunskapsöversikten framkommer det att det finns bra vetenskapligt stöd för psykologisk behandling av depression, ångestbesvär och sömnproblem hos yngre äldre (65-79 år) men att det saknas undersökningar om effekter av sådan behandling av personer i de högre åldrarna.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har vid upprepade tillfällen konstaterat att äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område, trots att det är välkänt att äldre i högre grad än andra åldersgrupper drabbas av psykiska besvär. Det stora antalet som drabbas kommer dessutom att öka i framtiden i samma utsträckning som antalet äldre ökar, om man inte gör något åt det.

I Sverige behandlar man äldres psykiska problem huvudsakligen med läkemedel. Kostnaderna för läkemedel för äldre är mycket hög och dessutom skapar en ökad läkemedelsbehandling ökade risker för biverkningar, som i sin tur skapar lidande och ytterligare behov av vård och omsorg.

Psykologisk behandling av äldre är ovanlig. De få äldrepsykologer som finns i landet, deltar framför allt i samband med diagnostisering inom demensvården. Frågan är om bristen på icke-medicinsk behandling av psykiska besvär beror på att det inte finns något vetenskapligt stöd för värdet av en sådan behandling. Alternativt, om det finns vetenskapligt stöd för nyttan av psykologisk behandling av äldre med psykiska besvär, borde detta ingå i diskussionen om hur man ska utveckla vården och omsorgen om de äldre. Med det som utgångspunkt har Institutet för gerontologi i Jönköping, genomfört en kunskapssammanställning på området.

Sammanfattningsvis framkommer, vid genomgången av litteraturen, att det finns bra vetenskapligt stöd som visar att psykologisk behandling av depression, ångestbesvär och sömnproblem är effektiv för gruppen yngre äldre (65–79 år) men att det saknas undersökningar om effekter av sådan behandling av personer i de högre åldrarna.

Socialstyrelsen publicerade en preliminär version av nationella riktlinjer för depression och ångest våren 2009. Enligt riktlinjerna är psykologisk behandling den prioriterade behandlingsformen vid depression och ångest hos vuxna och äldre personer.

Det finns både humanitära och ekonomiska skäl att erbjuda alternativa behandlingsmöjligheter för äldre med psykiska besvär. Ett mera psykologiskt angreppssätt vid psykiska besvär bland äldre kan också öka förståelsen för äldre och åldrande och bidra till att utveckla omsorgen om och vården av äldre. Det är så vanligt med psykiska besvär bland äldre att man kan tala om ett folkhälsoproblem, som rimligtvis inte kan varken negligeras än mindre medicineras bort. Psykologisk behandling av psykiska problem kan ha effekter som den behandlade kan utnyttja vid senare tendenser till besvär. I det mest lyckade scenariot kan psykologisk behandling av psykiska besvär fungera som en preventiv åtgärd genom att minska problem som kan uppstå i framtiden, annars kommer problemen att öka i takt med antalet äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-20
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 32 61