/
/

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning, 2008

Denna rapport redovisar statistik från den svenska delen av Injury Database (IDB) för år 2008. År 2008 rapporterades 49 652 skadefall till IDB. En skattning till nationell nivå ger 710 000 skadefall, dvs. 7 700 skadade per 100 000 invånare.

Sammanfattning

IDB är ett sameuropeiskt initiativ (EURO-IDB) med syfte att samla in och presentera detaljerad statistik över olycksfallsskador, skador till följd av övergrepp samt avsiktligt självdestruktiv handling. Stati-stiken är främst tänkt att tillhandahållas som kunskapsunderlag för skadepreventiv verksamhet främst på europeisk och nationell nivå men kan också nyttjas som underlag för skadeprevention på lokal nivå.

IDB Sverige består av data insamlat från akutmottagningar och jourcentraler vid nio sjukhus. I denna rapport ingår dock enbart data från åtta sjukhus då insamlingen från Akademiska sjukhuset i Uppsala påbörjades först vid årsskiftet 2008/2009. Befolkningen i de aktuella upptagningsområdena utgjorde 2008 ungefär sju procent av Sveriges totala befolkning och ålders- och könsfördelningen stämmer tämligen väl med fördelningen i Sverige som helhet. Utifrån det rapporterade antalet skador har nationella antalsskatt-ningar och befolkningsrelaterade tal beräknats.

År 2008 rapporterades 49 652 skadefall till IDB. En skattning till nationell nivå ger 710 000 skadefall, dvs. 7 700 skadade per 100 000 invånare. Av samtliga skadade drabbades männen i något större utsträckning än kvin-norna i alla åldersgrupper, förutom bland de äldsta (65 år och uppåt) där betydligt fler kvinnor skadades.

95 procent av alla skadehändelser uppkom genom olycksfall, varav transportolycksfall utgjorde 14 procent. 3 procent av skadehändelserna utgjordes av övergrepp av annan person. De flesta skadade sig i boendemiljön, vilket var särskilt vanligt i den äldre delen av befolkningen. Även skadehändelser i transportområde eller på idrottsanläggningar förekom ofta, vilket framför allt drabbade yngre personer. Bland barn var det också relativt vanligt att man skadade sig under barnomsorgs- eller skoltid. I samtliga åldersgrupper var det fallolyckor man oftast hade råkat ut för och bland vuxna ökade andelen fall med stigande ålder. Även kontakt med föremål, person eller djur var en vanlig orsak till skada och detta drabbade oftast barn (0–17 år) och yngre män (18–44 år).

Närmare 80 procent av skadehändelserna inträffade på fritiden. Den yngre delen av befolkningen skadade sig också ofta under idrottsutövning. Närmare 30 procent skadade sig vid förflyttning, antingen till fots eller med fordon, vilket var särskilt vanligt bland äldre. Nära en fjärdedel av alla skadehändelser resulterade i en fraktur, vilket ofta drabbade äldre och särskilt äldre kvinnor. Skador på de övre extremiteterna (armarna från axlarna ut till fingrarna) förekom oftast i alla åldersgrupper, förutom i den äldsta där skador på höft, lår eller överben var vanligast.

Av samtliga rapporterade skadefall blev 14 procent av männen och 19 procent av kvinnorna inskrivna på sjukhus. Andelen inskrivna ökade med stigande ålder; i den äldsta delen av befolkningen vårdades ungefär hälften i sluten vård för de skador de ådrog sig.

I denna rapport redovisas först ett allmänt kapitel om alla inträffade skador, sedan följer avsnitt som behandlar skador som skett i bostaden och dess närmaste omgivning inklusive skadehändelser som uppstått under så kallat gör-det-självarbete, skador som inträffat under arbetstid, skadehändelser bland barn och tonåringar under den tid de vistats inom barnomsorgen eller i skolan, skador under idrottsutövning, transportolycksfall, fallolyckor och slutligen skador till följd av övergrepp av annan person, det vill säga våld.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-16
Format: POD
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist 
075-247 39 45

Anders Tennlind
075-247 32 20