/
/

Amning och föräldrars rökvanor – barn födda 2007

Av de barn som föddes 2007 ammades drygt 97 procent vid en veckas ålder, och vid två månaders ålder ammades över 89 procent helt eller delvis. Drygt 13 procent hade en familjemedlem som rökte i hemmet under barnets första levnadsmånad.

Sammanfattning

Denna rapport är uppdelad i två olika områden; amning och föräldrars rökvanor. Den första delen av rapporten presenterar statistik över amning av barn under det första levnadsåret och den andra delen presenterar statistik över föräldrarnas rökvanor.

Amning

Samtidigt som sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige sedan mitten av 1930-talet sjönk amningsfrekvensen. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen enbart ammade barn vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och vid sex månaders ålder från 40 procent till under 10 procent. I början av 1970-talet inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Efter en kort nedgångsperiod steg amningsfrekvensen åter i början av 1990-talet. Denna ökning sammanföll till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF. Dessa åtgärder har drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Drygt 97 procent av barnen som föddes 2007 ammades vid en veckas ålder, och vid två månaders ålder ammades över 89 procent helt eller delvis. Vid 6 månaders ålder ammades nästan 68 procent. Vid 9 månaders ålder ammades över 37 procent helt eller delvis, och motsvarande andel vid 12 månaders ålder var nästan 18 procent.

Den till synes minskade andelen kvinnor från 2003 till 2004, som enbart ammade, kan till stor del förklaras av anpassningen till WHOs amningsdefinition. Det innebär att barn som får smakportioner inte räknas som enbart ammade.

Det finns regionala skillnader. Andelen barn som ammades enbart eller delvis vid två månaders ålder var nästan 93 procent i Stockholms län och knappt 87 procent i Jönköpings län. Vid sex månaders ålder ammades nästan 77 procent av barnen på Gotland enbart eller delvis medan knappt 62 procent av motsvarande kategori barn i Västmanlands län ammades. På Gotland ammades nästan 24 procent av barnen enbart eller delvis vid ett års ålder medan knappt 12 procent ammades enbart eller delvis i Hallands län.

Föräldrars rökvanor

Över 13 procent av barnen födda 2007 hade en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte nästan 6 procent, vilket är en minskning med cirka tre procentenheter sedan 1999. Över 11 procent av papporna rökte under barnet första månad. Det är en minskning med över två procentenheter sedan 1999. Av föräldrar till barn som var 8 månader rökte 7 procent av mammorna och 11 procent av papporna. Nästan 14 procent av barnen hade minst en rökare i familjen vid denna ålder. De regionala skillnaderna är stora. Värmlands län utmärker sig med den högsta andelen 8,9 procent rökande mammor under barnets första levnadsmånad. Den lägsta andelen rökande föräldrar finns i Jämtlands län; 2,6 procent av mammorna respektive 5,6 procent av papporna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-15
ISBN: 978-91-86301-53-8
Format: POD
Antal sidor: 57
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr