/
/

Införandet av vårdval i primärvården – delredovisning

Detta är en delredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att följa upp hur landstingen inför vårdvalssystem i primärvården. Uppdraget utförs i samråd med sjukvårdshuvudmännen.

Sammanfattning

Den 25 februari 2009 beslutade riksdagen att alla regioner och landsting vid ingången av 2010 ska ha infört vårdval i primärvården. Vårdvalet ger dels medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården, dels vårdgivare rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning om man uppfyller de krav respektive region och landsting ställer.

Nio regioner och landsting hade den 1 oktober 2009 infört vårdvalssystem i primärvården. De övriga planerar att införa sådana den 1 januari 2010. I de hittills redovisade förfrågningsunderlagen framhålls följande:

 

·      hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

·      ökad tillgänglighet

·      patienternas/invånarnas behov ska vara styrande för verksamheten

·      vårdenheten ska medverka till en sammanhållen vårdprocess

·      primärvården/närsjukvården ska vara ett naturligt förstahandsval när medborgarna söker hälso- och sjukvård.

 

Regionernas och landstingens definitionen av primärvård – grundåtagandet

Grundåtagandet omfattar alltid

·      basal hälso- och sjukvård

·      samverkan med andra vårdgivare och huvudmän

·      jourverksamhet

·      utfärdande av intyg

·      medverkan vid katastrof och beredskap.

 

Grundåtagandet kan även omfatta barnhälsovård, mödravård, rehabilitering m.m. I detta avseende finns skillnader mellan huvudmännen. Störst är emellertid skillnaden mellan den modell Stockholms läns landsting infört och övriga regioners och landstings modeller. De sistnämnda har betydligt bredare grundåtaganden medan Stockholm tillämpar husläkarmottagning. Även ersättningssystemen skiljer sig åt. I Stockholm utgörs detta till större delen av en rörlig besöksersättning medan de övriga har en hög fast ersättning.

Vårdgivarnas anslutning – krav på kompetens

Varje vårdenhet ska ha en verksamhetschef, som är väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd m.m. som gäller för hälso- och sjukvården. Vårdenheterna ska ha allmänmedicinsk profil och det är vanligt med krav på gruppmottagningar.

När en vårdenhet också har ansvar för barnhälsovård ska sjuksköterskorna vara utbildade distriktssköterskor eller ha specialutbildning inom barn och ungdom. Läkarna ska vara specialister i allmänmedicin eller pediatriker.

Ett par huvudmän ställer krav på att minst en läkare vid varje vårdenhet ska ha fördjupad utbildning i allmänmedicin.

Medborgarnas anslutning till vårdvalsystemet

Alla medborgare kan fritt välja vårdgivare bland dem som regionen eller landstinget godkänt. Aktiv listning gäller hos alla huvudmän. Stockholm och Uppsala tillämpar enbart aktiv listning medan övriga regioner och landsting passivt listar dem som inte själva väljer. Oftast tillämpas då den s.k. närhetsprincipen. Personer med skyddad identitet listas inte.

Möjligheterna att byta vårdenhet är i princip obegränsade. En vårdenhet kan heller inte neka eller avvisa någon som väljer enheten i fråga. I vissa fall är det möjligt att under en övergångstid tillåta begränsningar i en lista av kvalitetsskäl eller om den medicinska säkerheten inte kan garanteras. I sådana fall ska alltid den som stått längst i kö beredas plats först när begränsning inte längre är aktuell.

 

Information till medborgarna

När en region eller ett landsting infört ett vårdvalssystem har informationsinsatserna varit omfattande. Brev med information om verksamheten och dess syfte har sänts ut till alla hushåll eller invånare över en viss ålder. I annonser och broschyrer har information spridits och på hemsidor finns motsvarande information och uppgifter om vårdenheter m.m.

Information om vårdvalet och möjligheterna att fritt välja vårdenhet finns också på flera olika språk och som teckentolkad information. I vissa fall finns det även möjlighet att få informationen uppläst.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Införandet av vårdval i primärvården

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-125
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00