/
/

Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendeområdet

Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården omfattar uppgifter om beroendevården i landets samtliga kommuner och stadsdelar i de tre storstäderna samt landstingen. Detta ska ses som ett första steg i ett långsiktigt arbete. Jämförelserna baseras i hög grad på inrapporterad sekundärdata.

Sammanfattning

Denna rapport är Socialstyrelsens avrapportering av regeringsuppdraget ”att samla in data om olika aspekter av kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården samt att redovisa dessa i öppna jämförelser”. Jämförelserna av kommunerna och landstingen belyser sju kvalitetsområden:

  • insatser
  • tillgänglighet
  • samverkan
  • delaktighet
  • utredning
  • riktade stödformer
  • kompetens

Hälsodata belyses genom fem kvalitetsindikatorer: uttag av läkemedel för alkohol- och narkotikadiagnos, återinskrivningar för vård och dödlighet bland personer med missbruks- och beroendediagnos i de olika landstingen.

Resultatet visar att kommuner eller stadsdelar med stora befolkningsantal får något högre värde inom flertalet områden jämfört med mindre. Tillgänglighet är dock ett område där små kommuner får minst lika höga värden som de större. De tydligaste skillnaderna i kvalitet gäller bedömningen av information på kommunernas webbplatser, där små kommuner har betydligt lägre poäng än stora.

Inom några områden finns det betydande regionala skillnader, till exempel när det gäller vilka insatser socialtjänsten kan erbjuda varierar utbudet stort mellan och inom länen. Även inom området utredning, som belyser i vilken utsträckning olika bedömningsinstrument används, finns regionala skillnader. Personer som har kontakt med missbruks- och beroendevården är ingen homogen grupp, därför är det intressant att veta om den vård som erbjuds är differentierad. Frågor har ställts om verksamheterna erbjuder riktade insatser för olika grupper, till exempel ungdomar och kvinnor. Även här finns det stora regionala skillnader.

Resultaten från hälsodata bygger på individuppgifter som hämtats från något av Socialstyrelsens så kallade hälsodataregister. Även här finns betydande regionala skillnader. Detta gäller bland annat i vilken utsträckning personer med alkohol- eller opiatdiagnos har tagit ut läkemedel mot beroendet.

Utfallet av jämförelserna bör ses som en indikation på tillståndet i den egna regionen. Jämförelserna bör sättas in i sitt sammanhang, tillsammans med de kunskaper i övrigt som finns om verksamheten och om den egna regionen. Förhoppningsvis kan jämförelserna stimulera till fördjupade analyser inom landsting och kommuner. Möjligheten att granska resultat på enhetsnivå, till exempel kommunnivå, finns på Socialstyrelsens webbplats för öppna jämförelser där all data är tillgänglig. De frågor och kommentarer som inkommit kring jämförelserna, från lokalpress och verksamhetsföreträdare, tyder också på att databasen används som ett instrument just för jämförelser mellan kommuner.

En förutsättning för Socialstyrelsen att publicera jämförelserna 2009 var en sedan tidigare inplanerad enkätstudie 2008. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att en del frågor i enkäterna även skulle kunna användas som underlag för redovisning av kvalitet i öppna jämförelser.

De enkätdata som används har således samlats in för ett annat syfte än öppna jämförelser av kvalitet i kommuner och landsting. Enkätfrågorna ger dock möjligheter att jämföra missbruks- och beroendevården i vissa avseenden på kommunnivå och inom landstingen på enhetsnivå. Däremot saknas idag mycket av den information som krävs för att kunna göra jämförelser av verksamheternas resultat och utfall för brukaren. Sådana jämförelser kräver bland annat tillgång till individbaserad statistik.

Pilotprojektet är ett första steg i utvecklingen av kvalitetsindikatorer för öppna jämförelser och erfarenheterna från detta utgör en viktig kunskapsbas för det fortsatta arbetet. Planerade förändringar inför 2010 är bland annat en annan teknisk plattform för publiceringen av jämförelserna. Arbetet med att identifiera de landstingsenheter som ska besvara enkäten fortsätter, bland annat måste ingående enheters uppdrag klargöras. Vidare ska enkäterna till kommuner och landsting anpassas till öppna jämförelser. De sju kvalitetsområden som omdömena redovisas i ska också genomarbetas och anpassas till övriga kvalitetsarbeten som pågår vid Socialstyrelsen. De planerade förändringarna kommer sammantaget att höja kvaliteten på jämförelserna inom området.

En genomgång av befintliga hälsodata kommer att genomföras för att bedöma om andra uppgifter och register kan användas för utveckling av indikatorer.

Socialstyrelsens samlade och långsiktiga strategi i arbetet med öppna jämförelser inom bland annat missbruks- och beroendeområdet kommer att beskrivas mer detaljerat i den plan som ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2010. På Socialstyrelsens webbplats ska en gemensam och lättillgänglig ingång skapas för samtliga öppna jämförelser som publiceras av Socialstyrelsen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-113
ISBN: 978-91-86301-51-4
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ann-Britt Thulin
075-247 32 95