/
/

Äldre – vård och omsorg andra halvåret 2008

I rapporten ”Äldre – vård och omsorg andra halvåret 2008” redovisas statistik över omfattningen av kommunens insatser till personer 65 år och äldre, som grundar sig på biståndsbeslut. Statistiken avser perioden 1 juli–31 december 2008.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, under perioden 1 juli–31 december 2008, till personer 65 år och äldre. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken. I rapporten redovisas också antalet personer 65 år och äldre som under samma tidsperiod varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras på de personnummerbaserade uppgifter som kommunerna fr.o.m. den 1 juli 2008 fortlöpande ska registrera och halvårsvis rapportera till Socialstyrelsen för att möjliggöra en totalräknad statistik om kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Omkring 95 600 personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 31 december 2008. Av dessa var drygt 80 procent 80 år och äldre och cirka 70 procent var kvinnor.
  • I förhållande till befolkningen 65 år och äldre motsvarar antalet boende ungefär 6 procent av denna åldersgrupp.
  • Drygt 156 200 personer i åldern 65 år och äldre som bodde i ordinärt boende hade pågående hemtjänst den 31 december 2008, vilket motsvarar cirka 9 procent av befolkningen i denna åldersgrupp. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel 23 procent.
  • Av de äldre i ordinärt boende med hemtjänst var cirka 72 procent 80 år och äldre och 70 procent var kvinnor.
  • För cirka 34 procent av dem som beviljades hemtjänst i ordinärt boende under andra halvåret 2008 avsåg beslutet 1–9 hemtjänsttimmar per månad. För 23 procent avsåg beslutet 10–25 timmar per månad, vilket var näst vanligast.
  • Den 31 december 2008 hade drygt 14 700 äldre en pågående insats i form av korttidsvård/korttidsboende. Drygt hälften av dessa var i åldern 80–89 år.
  • Nära 12 500 äldre hade en pågående insats i form av dagverksamhet den 31 december 2008. Flertalet var mellan 80 och 89 år och kvinnor.
  • Ungefär 25 700 personer i åldern 65 år och äldre hade en pågående insats i form av ledsagning den 31 december 2008. Drygt 28 procent var i åldern 85–89 år och ungefär 72 procent var kvinnor.
  • Den 31 december 2008 hade nära 5 500 äldre en pågående insats i form av avlösning av anhörig i hemmet. Drygt 27 procent av dessa var i åldern 80–84 år och cirka 23 procent mellan 85 och 89 år.
  • Närmare 184 400 personer i åldern 65 år och äldre fick någon gång under perioden juli–december 2008 kommunal hälso- och sjukvård. Cirka hälften av dessa var i åldern 80–89 år och flertalet – cirka 66 procent – var kvinnor.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-112
ISBN: 978-91-86301-50-7
Format: POD
Antal sidor: 103
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 106 kr