/
/

Läkemedel - statistik för år 2007

Rapporten bygger på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och Apoteket AB. Den visar mängd och kostnader för läkemedel som expedierats mot recept, mot rekvisition till slutenvården och receptfritt. För ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper ges mer detaljerade uppgifter om användningen.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Föreliggande tabellrapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2007. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, uppgifter som baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer. Användning av individanknutna uppgifter gör det möjligt att ange prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och att beräkna hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra. Påtagliga ökningar av antalet användare noteras för omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason, till större eller mindre del beroende på övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har användare av demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,1 år för män). Lägst ålder, 21,6 år, har män som använder centralstimulerande medel som främst används vid ADHD. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,8 år.

I rapporten redovisas hur många personer som påbörjar behandling med ett antal olika läkemedelsgrupper. År 2007 började exempelvis 17 989 kvinnor och 11 936 män per månad behandling med läkemedel mot magsår och gastroesofageal reflux. Behandling av diabetes med insulin påbörjades av 905 kvinnor och 1 144 män per månad och med perorala diabetesmedel av 1 565 kvinnor och 1 974 män.

För flera receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser märks stora kostnadsförändringar mellan åren 2006 och 2007. Stora kostnadsökningar för såväl immunsuppressiva medel som antiepileptika förklaras av kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel. För läkemedel mot benskörhet har kostnaderna minskat genom introduktion av billigare generiska preparat.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-46-1
Format: PDF
Antal sidor: 173
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00