/
/

Barn och unga – insatser år 2007

Rapporten presenterar statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga. Statistiken visar att insatserna har ökat de senaste åren - andelen som fick vård enligt SoL var till exempel 20 procent större 2007 än 2003. Drygt 21 500 barn och unga fick någon gång under år 2007 vård enligt SoL och/eller LVU.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga. Den ingår i Sveriges officiella statistik. Sedan 1994 är Socialstyrelsen ansvarig myndighet för statistiken.

Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU.

Följande heldygnsinsatser ingår i denna statistik:

 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU
 • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

De öppenvårdsinsatser som ingår har delats in i följande insatstyper:

 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
 • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL
 • Kontaktperson eller behandling i öppna former enligt LVU

De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga som ges på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikationerna Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2007 (Statistik - Socialtjänst 2008:2) och Personer med funktionsnedsättning. Kommunala insatser 2007 enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen (Statistik - Socialtjänst 2008:8).

Statistiken baseras på två totalundersökningar av barn och unga som har berörts av någon av insatserna ovan. I den ena insamlas uppgifter om heldygnsinsatser på individnivå och i den andra uppgifter om öppenvårdsinsatser på mängdnivå. De insamlade uppgifterna avser hela året och i vissa fall den 1 november.

Heldygnsinsatser

 • Under år 2007 påbörjade ungefär 8 500 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 5 900 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.
 • Den 1 november 2007 hade cirka 15 100 barn och unga heldygnsinsats.
 • Drygt 21 500 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2007. 6
 • Av de cirka 15 100 barn och unga som erhöll heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 300 vård med stöd av SoL, cirka 4 600 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.
 • Av heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden 2003-2007 sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Andelen var 20 procent högre år 2007 jämfört med år 2003, den största delen av ökningen skedde mellan år 2005 och år 2007.
 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2007. Knappt 80 procent av de SoL-vårdade och 66 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var familjehemsplacerade den dagen.
 • Bland flickor var familjehem något vanligare än bland pojkar i alla åldrar medan pojkarna i något högre utsträckning var placerade på någon form av hem för vård eller boende.

Öppenvårdsinsatser

 • Ungefär 28 300 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2007. Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 55 procent var pojkar och 45 procent flickor.
 • Av de tre SoL-insatserna var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2007. Cirka 23 900 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 21 300 barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka 8 700
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-9
Format: PDF
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn som far illa