/
/

Funktionshindrade personer år 2007 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Ungefär 4 400 personer i åldern 0–64 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2007. Antalet boende ökar starkt med stigande ålder, och drygt 54 procent var i åldern 55–64 år.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) den 1 oktober 2007 till personer med funktionsnedsättning i åldrarna 0-64 år. Dessutom redovisas antalet personer i denna åldersgrupp som någon gång under september månad 2007 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik. Huvuddelen av statistiken baseras för första gången på personnummerbaserade uppgifter från kommunerna. Det har inneburit bättre gransknings- och rättningsmöjligheter för insamlade uppgifter jämfört med tidigare år och ökad flexibilitet i tabellredovisningen, t.ex. att visa kombinationer av insatser till brukarna. Den del av statistiken, som avser regiform för olika insatser samt bostadstyp i särskilt boende har liksom tidigare år samlats in i form av mängduppgifter.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Ungefär 4 400 personer i åldern 0-64 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2007. Av dessa var cirka 40 procent kvinnor och 60 procent män. Antalet boende ökar starkt med stigande ålder, och drygt 54 procent av de boende var i åldern 55-64 år.
  • Cirka 72 procent av samtliga som bodde i särskilda boendeformer bodde i bostäder som drevs av den egna kommunen. Återstående 27 procent bodde i bostäder som drevs i enskild regi och en procent i bostäder som drevs av landstinget eller annan kommun.
  • Drygt 16 800 personer i åldern 0-64 år var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007.
  • Bland dem som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende hade cirka en tredjedel 1-9 hemtjänsttimmar per månad. Fördelningen av personer efter antal hemtjänsttimmar per månad var nästan lika mellan kvinnor och män.
  • Ungefär 10 700 personer var beviljade boendestöd den 1 oktober 2007. Insatsen gällde lika många kvinnor som män.
  • Trygghetslarm i ordinärt boende kan ges med eller utan individuellt biståndsbeslut. Kommunernas uppgiftslämnande avsåg trygghetslarm med biståndsbeslut. Sammanlagt redovisades närmare 9 600 personer i åldern 0-64 år med denna insats den 1 oktober 2007.
  • Bland övriga biståndsbeslutade insatser den 1 oktober 2007 framgår att cirka 4 700 personer hade dagverksamhet, drygt 3 200 personer hade kontaktperson/kontaktfamilj, 1 200 hade anhörigbidrag/hemvårdsbidrag, samt närmare 1 100 personer hade korttidsvård/korttidsboende.
  • Enligt kommunernas inrapportering till statistiken var ungefär 21 800 personer i åldern 0-64 år någon gång under september 2007 mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen. Ungefär hälften av dessa personer var kvinnor respektive män.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-8
ISBN: 978-91-85999-51-4
Format: POD
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder