/
/

Äldre – vård och omsorg år 2007

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer 65 år och äldre under 2007.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, grundar sig huvudsakligen på individuppgifter (inklusive brukarnas personnummer) som för första gången samlats in år 2007. Därutöver redovisas viss statistik, som i likhet med tidigare år, samlats in som mängduppgifter. Uppgifterna som redovisas i rapporten avser förhållandena den 1 oktober samt september och oktober månad och redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bl.a. följande:

  • Drygt 95 200 personer 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2007, vilket motsvarar 6 procent av befolkningen i denna åldersgrupp. Bland personer 80 år och äldre var motsvarande andel 16 procent.
  • Andelen äldre som bodde permanent i särskilda boendeformer som drevs i enskild regi var 14 procent. År 2000 var motsvarande andel 11 procent.
  • Jämfört med år 2003 har andelen boende i särskilda boendeformer som delade bostad (rum eller lägenhet) med annan än maka/make/samboende eller annan nära anhörig minskat från ca 3 till ca 1 procent.
  • Drygt 153 700 äldre, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst 1 oktober 2007. Detta motsvarar ca 10 procent av befolkningen i hela åldersgruppen 65 år och äldre. Ungefär 23 procent av befolkningen 80 år och äldre var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Av samtliga personer som var beviljade hemtjänst fick omkring 11 procent hemtjänsten utförd i huvudsak i enskild regi.
  • Ungefär 35 procent av de äldre i ordinärt boende som hade ett biståndsbeslut om hemtjänst var beviljade mellan 1-9 timmar under oktober månad. Cirka 20 procent av hjälptagarna var beviljade mellan 10 och 25 timmar.
  • Omkring 145 000 äldre som bodde i ordinärt boende var beviljade trygghetslarm 1 oktober. I denna uppgift ingår inte de trygghetslarm som ges av kommuner som en serviceinsats utan individuellt biståndsbeslut.
  • Individstatistiken visar att drygt 11 000 äldre hade ett biståndsbeslut om korttidsvård 1 oktober. Flertalet av dessa var i åldern 80-84 år.
  • Ungefär 10 600 äldre hade ett biståndsbeslut om dagverksamhet 1 oktober 2007. Av dessa var 53 procent i åldrarna 80-89 år. Flertalet - 64 procent - var kvinnor. 6
  • Under september månad fick ca 146 900 personer 65 år och äldre någon gång kommunal hälso- och sjukvård. Omkring 67 procent av dessa var kvinnor.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-7
Format: PDF
Antal sidor: 134
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr