/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik, år 2007 - Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Cirka 211 600 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2007, en minskning med knappt 7 000 från 2006. Däremot ökade den summa som betalades ut med tre procent till, i genomsnitt, 41 900 kronor per hushåll.

Sammanfattning

Statistiken i denna publikation handlar om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall enligt 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453). Från och med rapporten för år 2001 ersattes termen socialbidrag med ekonomiskt bistånd. Termen ekonomiskt bistånd inkluderar även introduktionsersättning enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar ingår i statistiken över ekonomiskt bistånd. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Syftet med statistiken är att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd någon gång under 2007, samt vilka belopp som betalades ut. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, arbetslöshet, inrikes respektive utrikes födda, biståndstid med mera. Även förändringar jämfört med året innan och tidigare år redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

  • Cirka 211 600 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2007. Dessa hushåll utgör knappt sex procent av hushållen i befolkningen*. Antalet biståndshushåll minskade med knappt 7 000 jämfört med 2006.
  • 19 procent av alla ensamstående kvinnor med barn i befolkningen fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än andra hushållstyper. Fördelningen bland de hushåll som fått ekonomiskt bistånd visar att ensamstående är den vanligaste gruppen.
  • I genomsnitt betalades 41 900 kronor ut per hushåll under 2007, vilket motsvarar en ökning med tre procent jämfört med 2006 (beräknat på fasta priser).
  • I Malmö bodde 18 procent av alla barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket var den högsta andelen i landet år 2007. Lägst andel barn i biståndshushåll var det i Laxå, Danderyd, Ydre och Vellinge, under en procent.

Biståndsmottagare

  • De drygt 378 500 biståndsmottagarna utgjorde 4,1 procent av befolkningen 2007. Mellan 2006 och 2007 minskade antalet biståndsmottagare med 3,5 procent.
  • Biståndsmottagarna var i stor utsträckning yngre människor. Av det totala antalet biståndsmottagare, 18 år och äldre, var 39 procent i åldern 18-29 år.
  • Av de biståndsmottagare som är födda inrikes var det vanligast med bistånd i åldersklassen 20-24 år, där biståndsmottagarna utgjorde sex procent av motsvarande kategori i befolkningen. För dem som är födda utrikes var det istället vanligast i åldersklassen 18-19 år, där 31 procent av befolkningen fick bistånd.
  • 34 procent av de biståndsmottagare som var 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i hushåll som fick ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2007. Långvarigt biståndsmottagande var i stort sett lika vanligt bland kvinnor som bland män.

Utbetalningar

  • Under 2007 betalades 8,9 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunen. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2006. Av det totala beloppet utgjorde introduktionsersättningen 15 procent, vilket motsvarar 1,3 miljarder kronor.
  • Mest bistånd betalades ut under mars månad, 781 miljoner kronor, och under september månad var utbetalningarna som lägst, 660 miljoner kronor.

* På grund av begränsningar i skattningen av det totala antalet hushåll på riksnivå inkluderas enbart hushåll där registerledaren är 18-64 år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-6
ISBN: 978-91-85999-46-0
Format: POD
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00